February 24th 2012

Prosjekt om alternative energikilder til borettslag

Jeg skal utrede alternative energikilder til et borettslag og lurer på om dere kan hjelpe meg med informasjon om grunnforhold i området og hvilke muligheter som finnes. Prosjektet foregår i Åsane utenfor Bergen.

På de oppgitte adressene er det stort sett bart fjell eller tynt løsmassedekke. Du kan dermed se bort fra jordvarme (som er kollektorslanger som graves ned) og grunnvannsvarme som krever såpass mengder med grunnvann at du trenger noen meter med sand/grus på stedet.

Du står da igjen med bergvarme og sjøvarme. Dette er så nært sjøen at du nok kan legge en kollektorslange ut i fjorden, men det drar på seg en del kostnader til sikring mot storm, restriksjoner på ankring i området samt sprengning av 70-100 m grøft opp til bygningene etc. Alternativet er å bore for bergvarme hvor kostnaden blir borhullene og hvor prosjekteringen antakelig blir enklere. Berggrunnen i området er granittisk gneis som vanligvis har en varmeledningsevne på mellom 2,5 og 3,5 Watt per meter og per Kelvin. Som et konservativt anslag regnes det gjerne 30 Watt effekt per meter vannmettet borhull.

Det er mulig at Norsk varmepumpeforening, www.novap.no, kan hjelpe deg med tall for hvor mye effekt en eventuelt kan regne med fra sjøen. Du finner også litt mer om de ulike energialternativene på http://www.ngu.no/no/hm/Georessurser/Grunnvarme/.