June 28th 2012

Miljø og dyreliv taper mot PCB på Svalbard

PCB-nivåene i miljøet på Svalbard har dokumenterte skadevirkninger på flere dyrearter. Overalt hvor det er undersøkt finnes det helse- og miljøfarlige stoffet. Dette viser en rapport om PCB på Svalbard som er utarbeidet av NGU og en rekke samarbeidende institusjoner.

- Dette er bekymringsfullt, sier forsker Rolf-Tore Ottesen ved NGU.

PCB på Svalbard.I mye av bygningsmassen på Svalbard er det benyttet PCB-holdig maling. I dag er dette en kilde til spredning av PCB.

Polyklorerte bifenyeler - som forkortes PCB - har vært forbudt i Norge siden 1980, men fortsatt finnes PCB i mennesker, dyr, sedimenter, luft, vann og jord over hele verden. På Svalbard er mye av det PCB-holdige utstyret og materialet fjernet, men fortsatt står det igjen mye bygningsmasse som blant annet inneholder PCB-holdig maling.

Merkbart for dyr

Til tross for den jobben som er gjort, er tilstedeværelsen av PCB et miljøproblem på Svalbard. Både enkeltindivider og bestander av arter som isbjørn, polarrev og polarmåke har merkbare negative følger av belastningen fra PCB.

Er dyrene farlig avfall?

- Uvitenskapelig sagt kan det illustreres på denne måten: Byggeavfall med PCB-verdier lik de vi finner i isbjørn og polarrev på Svalbard, kan ikke gjenbrukes uten videre. Det er ingen som legger slike begrensninger på dyrene, men dette viser at PCB-innholdet er for høyt, og at det er svært helseskadelig, sier Rolf Tore Ottesen. Han har deltatt i arbeidet som har endt opp med rapporten "PCB på Svalbard."

Samarbeid over flere år

PCB på Svalbard - feltarbeidFeltarbeid på Svalbard. Prøvetaking av maling fra bygninger.PCB-prosjektet på Svalbard startet opp i 2008 etter tildeling av midler fra Miljøverndepartementet. 12 norske institusjoner har samarbeidet om å utarbeide en kunnskapsstatus for PCB på Svalbard. Den største tilførselen av PCB i svalbardmiljøet er langtransportert fra andre deler av verden.

- Men i dette prosjektet har vi avdekket og registrert betydelige lokale kilder av PCB. Etter at vi har gjennomført kartlegging og prøvetaking, er det gjennomført fjerning og sanering av PCB-holdig utstyr i alle eksisterende og forlatte bosettinger, sier Rolf Tore Ottesen.

PCB i atmosfæren øker

PCB-konsentrasjonen i atmosfæren er fremdeles betydelig, viser kartleggingen som er gjort på Svalbard.

- Klimaendringene vil forsterke dette. PCB i atmosfæren målt ved målestasjonen på Zeppelinfjellet viser en økning de siste årene, forteller Ottesen. Men har legger videre til:

- Myndighetenes satsing de siste årene har gitt gode resultater og arbeidet har stor overføringsverdi til andre land. Problemstillinger knyttet til PCB må tas på alvor globalt.

Les PCB-rapporten her (.pdf, 7 Mb)