September 19th 2012

Nye havbunnskart på nett

Nye kart og ferske resultater fra havbunnskartleggingen på Finnmarkskysten og Nordland VI er på nett. I tillegg er kartene i tidligere kartlagte områder oppdatert, og en serie på 32 splitter nye havbunnskart er tilgjengelige for nedlasting

MAREANO-kartUtsnitt av kartet Bunnsedimenter (dannelse) fra området Nordland VI sørvest for Lofoten. Kartet viser varierte geologiske bunnforhold, med blant annet skredområder på kontinentalskråningen i nordvest, og morenemateriale avsatt fra isbreer på kontinentalsokkelen. Legg merke til områder med Bioklastiske avsetninger ved Røstrevet. Dette er avsetninger dominert av korallrev (levende og døde koraller), og sedimenter som er erodert fra disse.

Nye havbunnskart fra Nordland VI og tre områder på Finnmarkskysten er nå publisert. Du finner dem på NGUs kartvisning eller i kartinnsynet på MAREANOs nettside. Kartene er basert på MAREANOs kartlegging i 2011-2012. Følgende kart er oppdatert:

Landskap og landformer

Kartet viser hovedinndeling av landformer på havbunnen, for eksempel hvor det finnes grunne banker og marine daler. Landformer er for eksempel morenerygger dannet av isbreer under siste istid, og kanaler på kontinentalskråningen.

Bunnsedimenter (kornstørrelse)

Kartet viser sammensetningen til løsmassene på havbunnen, for eksempel hvor det finnes sand, grus eller finkornete sedimenter, og hvor det eventuelt stikker ut fjell.

Bunnsedimenter (dannelse)

Kartet viser hvordan sedimentene på havbunnen er dannet. Marin suspensjonsavsetning er for eksempel finkornete sedimenter avsatt fra vannmassene på havbunnen etter siste istid. Kartet viser også landformer, som gjenspeiler hvordan havbunnen og sedimentene er dannet.

Sedimentasjonsmiljø

Kartet viser dagens sedimentasjonsmiljø, for eksempel om havbunnen utsettes for erosjon av sterke bunnstrømmer, om sand transporteres langs bunnen, eller om finkornete sedimenter avsettes fra vannmassene i områder med svakere strøm.

En ny sedimentklasse på kartet Bunnsedimenter (dannelse) er "Bioklastisk avsetning". Sedimentklassen viser områder på havbunnen dekket av korallrev og korallsand. Korallsand er kalksand erodert fra levende og døde korallrev, og finnes langs sidene av korallrev eller som sedimenter transportert med bunnstrømmer bort fra korallrev. Bioklastiske avsetninger er utbredt på og ved Røstrevet i Nordland VI, og i Hola utenfor Vesterålen. Denne typen avsetninger finnes også mange andre steder på kontinentalsokkelen, for eksempel utenfor Møre, der MAREANO kartlegger i disse dager.

I tillegg til de digitale kartene, er det utarbeidet en serie på 32 havbunnskart i målestokk 1:100 000. Kartene kan lastes ned som pdf-filer eller eventuelt bestilles som papirkart fra NGU. Kartserien er tilgjengelig både på www.mareano.no og www.ngu.no

MAREANO-kartEksempel på havbunnskart i målestokk 1:100 000. Kartene kan lastes ned i pdf-format eller bestilles på internett som papirkart.