October 5th 2012

Om å leve med geofarer

Vi er i Wellington, New Zealand. Fra 10. etasje i Novotel kan vi skue utover store deler av sentrum, med forretnings- og administrasjonsbygg, med parlamentsbygning og museum, og med hjem til om lag 200.000 innbyggere. Rett under oss ligger en forkastning.

WellingtonWellington, New Zealand, ligger på en aktiv forkastning (vises midt i bildet).

I 1855 ble byen rystet av et jordskjelv i størrelsesorden 8.1-8.3 på Richters skala, et av de kraftigste skjelvene som har rammet New Zealand i moderne tid. The Terrace, gata hvor hotellet ligger, er anlagt langs en markert terrasse i terrenget som ble løftet opp under skjelvet. Bakken flyttet seg 18 meter sidelengs. Ødeleggelsene var store.

Vi har brukt dagen til en ekskursjon langs ”The Wellington Fault”. I dypet under oss møter stillehavsplaten den australske jordskorpeplaten og skaper spenninger, som utløses på overflaten. Alex Malahoff fra GNS Science har fortalt oss at de som bor i Wellington er ganske vant til rystelser fra skjelv, og at det er 10 prosent sjanse for at et nytt skjelv større enn 7 vil inntreffe i løpet av de neste 100 år. Han beroliger oss med et de større bygningene (bl.a. hotellet vi bor og Parlamentsbygningen) er sikret mot skjev ved at de er bygget på store matter av gummi og bly, som vil fange opp mye av bevegelsene. Husene er bygd for å spare liv. De vil bli kraftig rystet og kan nok komme til å tilte noen grader, men de vil stå. Da er det verre med store deler av infrastrukturen i og omkring byen. Veiene vil bli ødelagte, og tilførselen av strøm, gass og vann vil bli brutt. Det siste er kanskje det verste. Når brannene bryter ut vil man ikke ha vann til å slukke dem. Ferskvannet som blir igjen må spares som drikkevann.

Ville du bosatt deg et sted der det er 10 prosent sjanse for et større jordskjelv innenfor er periode på 100 år? I vårt eget land er sjansene for større jordskjelv minimale, men vi har andre geofarer som truer bosetninger. Kvikkleireskred, jordskred, fjellskred, flom og eksponering for radioaktiv stråling fra berggrunnen tar liv og skaper betydelige ødeleggelser. Mange må leve med usikkerheten. Kan et skred inntreffe der jeg bor? Når vil det skje?

tv2-oppslagSKREDFARE: Oppslag i TV2.

En bekymret fastboende i Mandalen, Troms, uttrykte det på en treffende måte: ”Den geologiske klokka her i Stordalen går jælva fort.”

NVE, NGU, Statens vegvesen, Jernbaneverket og andre legger ned betydelig arbeid med å kartlegge områder med risiko for skred, flom og radon. Det utarbeides aktsomhetskart og gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser der det er nødvendig. Med systematisk arbeid, der det framskaffes gode data og sikre beregninger, vil mye av sårbarheten og risikoen bli kjent, og usikkerheten vil minske. Men usikkerheten kan aldri bli 0. Noe usikkerhet må vi alltid måtte leve med. Noen av oss vil si at 10 prosent sjanse for et større jordskjelv innen de neste hundre år er mye. Det er greit å besøke Wellington for en kortere periode. Men å bosette seg der? Nei.

Vår japanske kollega som var med på befaring langs forkastningen trakk imidlertid på skuldrene. Der han bor er det beregnet at det med 50 prosent sannsynlighet vil finne sted et større jordskjev i løpet av de neste 30 år.

Den risikoen lever han med.

PlatetektonikkDe hyppige jordskjelvene på New Zealand oppstår der stillehavsplaten og den australske platen møtes. I nord presses stillehavsplaten ned under den australske platen (som vist på bildet, der Wellington er markert med gult), men langs Sørøya presses den australske platen ned under stillehavsplaten.(Fra Begg m.fl. 2008).