October 9th 2012

MINN-programmet utvides til Sør-Norge

NGU blir tilgodesett med 10 millioner kroner ekstra neste år for å starte en ny overordnet kartlegging av mineralressurser også i Sør-Norge. Det framgår av forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram mandag 8. oktober.

RessurserKARTLEGGING: Regjeringen legger opp til nye fly- og helikoptermålinger også i Sør-Norge.

De ti ekstra millionene blir betraktet som en startbevilgning, som etter planen skal følges opp i fem år framover. NGU har allerede i to år arbeidet med en tilsvarende kartlegging i nord, gjennom programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). De nye midlene er øremerket Sør-Norge, og skal i hovedsak gå til geofysiske fly- og helikoptermålinger.

Direktorat-satsing

Samtidig blir Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) styrket med 3,1 millioner kroner i forslaget til neste års statsbudsjett.

- Der må det nå være jubel, skriver Arne L. Haugen (Ap) i Stortingets næringskomite på sin facebook-profil. Den mangeårige Meldal-ordføreren er en varm forkjemper for mineralsatsingen og skryter også av at finansieringen av et nytt professorat ved Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU nå er på plass.

I forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram mandag 8. oktober, framgår det at NGUs totale ramme for 2013 ligger på 258,6 millioner kroner. Driftsutgiftene utgjør 184,8 millioner, mens oppdragsinntekter og tilskudd til samfinansieringsprosjekter er stipulert til 73,8 millioner kroner.

Mareano og mineraler

Av driftsutgiftene er 27,1 millioner avsatt til Mareano, et program for kartlegging og studier av havbunnen i et tverrfaglig samarbeid mellom NGU, Kartverket Sjødivisjonen og Havforskningsinstituttet. Arbeidet pågår i norske kyst- og havområder fra Lofoten til grensen mot Russland.

Stoltenberg-regjeringen viderefører ekstrasatsingen på kartlegging av mineralressursene i Nord-Norge med 25 millioner kroner også for 2013, og bevilger samtidig 10 millioner kroner til en utvidelse i Sør-Norge.

- Vi er fornøyd, satsingen er helt nødvendig fordi vi, også i Sør-Norge, mangler moderne grunnlagsdata for å identifisere de mest interessante områdene for mineralleting, fastslår administrerende direktør Morten Smelror i NGU.

Mulig utvinning

Arbeidet har som mål å fremskaffe nye geofysiske, geokjemiske og geologiske data, slik at nasjonale og internasjonale bergverksbedrifter og leteselskaper kan vurdere om det er grunnlag for nærmere undersøkelser og eventuelt utvinning.

Statsbudsjettet legger også opp til at NGUs skredfarekartlegging fortsetter tilnærmet som før på oppdrag fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Forslaget til statsbudsjett skal vedtas av Stortinget senere i høst.