February 22nd 2013

Nytt biotopkart for Tromsøflaket-Eggakanten

Nå er det laget nytt havbunnskart i MAREANO-regi som viser ulike biotoper på Tromsøflaket og Eggakanten. Dette er første gang det er laget biotopkart basert på analyser av alle bunnprøver og annen informasjon for dette området.

Biotopkart Tromsøflaket - Eggakanten



     


Alle data er samlet inn i regi av MAREANO-programmet. Tidligere oversiktskart over biotoper har vært basert på foreløpige resultater fra observasjoner gjort i felt. Biotoper er områder med særegne bunndyrsamfunn og likt fysisk miljø.

Viktig kunnskapsgrunnlag

Biotopkart er en viktig del av den nye kunnskapen fra MAREANO-kartleggingen, og de er svært interessante for vurdering av sårbarhet, artsrikhet og unikhet i et område. Dette er viktig grunnlagsinformasjon ved utforming av forvaltningsplaner og annen rådgivning knyttet til bruk av havet.

Svar på viktige spørsmål

Artene som lever på havbunnen er ikke jevnt fordelt. De opptrer flekkvis knyttet til ulike miljøforhold og bunntyper. Denne fordelingen er viktig å kjenne til for å kunne forvalte havbunnen på en mest mulig bærekraftig måte. Biotopkart kan hjelpe til med å svare på viktige spørsmål: Hvor finnes det sårbare og artsrike habitater som kan tenkes å ta skade av boring etter olje og gass? Hvilke områder er mer sårbare for bunntråling enn andre?

Karttjenesten på www.mareano.no er oppdatert med det nye kartet som viser fordelingen av biotoper i området Tromsøflaket-Eggakanten. Se kartet her.

Les mer om biotoper på mareano.no