September 9th 2013

Mener Forsvaret hindrer milliardvekst

Forsvaret hemmeligholder detaljerte dybdedata fra norske sjøkart. - Det rigide graderingsregimet må lempes på, krever NGU-direktør Morten Smelror og toppsjefene i fire andre statlige organer.

FF SeismaPÅ TOKT: NGUs forskningsfartøy Seisma bidrar aktivt i kartlegging av norske fjorder. Foto: Johan Faust


     

I et debattinnlegg i Aftenposten 3. september fastslår fem direktører i statlige forsknings- og forvaltningsinstitusjoner at femten års drøftinger med Forsvaret ennå ikke har ført fram. De mener dagens detaljeringsgrad er alt for grov.

- Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet har nå foreslått et nytt nasjonalt program for å kartlegge kystsonen, blant annet med detaljerte dybdedata. En arealdekkende kartlegging av kystsonen har et verdiskapingspotensial for samfunnet på mellom 10 og 15 milliarder kroner. En forutsetning for at programmet skal lykkes, er at graderingsregimet tillater at detaljerte dybdedata blir gjort enkelt og effektivt tilgjengelig. Dagens praksis kan stoppe hele prosjektet, fastslår direktørene.

Debattinnlegget er undertegnet kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup, kystdirektør Kirsti Slotsvik, fiskeridirektør Liv Holmefjord, NGU-direktør Morten Smelror og Havforskningsinstituttets direktør Tore Nepstad.

Tilgang til detaljerte dybdedata er en forutsetning ved planlegging av veier, broer, rørtraseer og kaianlegg. - Samme behov har havbruksnæringen når den skal utrede områder for plassering av oppdrettsanlegg og energiselskapene når de skal utrede alternativ energiproduksjon, heter det i debattinlegget.

Les hele innlegget i Aftenposten