December 19th 2013

Dumpet ammunisjon kan spre miljøgifter

På havbunnen i Trondheimsfjorden ligger dumpet ammunisjon, bomber og vrak eksponert på havbunnen. Det er en risiko for at miljøgifter kan spre seg i vannet. Det viser undersøkelser NGU har gjort sammen med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og NTNU.

Oversikt Trondheimsfjorden
Dumpefeltet for eksplosiver ligger i den dypeste delen av Trondheimsfjorden, mellom Agdenes og Rissa.

Etter andre verdenskrig ble ammunisjon og annet krigsmateriell dumpet mange steder i norske fjorder. Ett av dumpefeltene ligger mellom Rissa og Agdenes i den dypeste delen av Trondheimsfjorden, på mer enn 600 meters dyp. Vanligvis er forholdene på så store dyp i fjordene preget av myk mudderbunn. Der vil ting som dumpes synke ned i mudderet, og etter hvert dekkes av nye sedimenter.

Kan spre miljøgifter

Slik er det ikke i dumpefeltet i Trondheimsfjorden. Her er det så kraftig strøm at sedimentene eroderes, og det skjer ingen avsetning av nye sedimenter. Derfor ligger materiellet som ble dumpet for anslagsvis 65 år siden fremdeles på fjordbunnen. Bilder fra området viser store mengder sylindere, som delvis er kraftig korrodert. Dermed er det en risiko for at miljøgifter kan spres i vannmassene.

Dumpet ammunisjon
50 m bredt utsnitt av fjordbunnen, med mange lyse, ca. 1m lange sylinderformete objekter som sannsynligvis er dumpet ammunisjon. Kilde: FFI

Ny teknologi gir svar på gamle spørsmål

At dette området, som er den dypeste delen av Trondheimsfjorden, er preget av erosjon, har vært kjent siden NGU gjorde undersøkelser for snart 15 år siden. Seismiske data og dateringer av kjerner viste den gang at bunnen er utsatt for erosjon. Tidligere har det vært vanskelig å undersøke omfanget av dumpingen, og tilstanden til det som ble dumpet. Med ny teknologi fra FFI er det nå avslørt at omfanget er stort og at eksplosivene på bunnen ikke er dekket til av mudder.

Avansert utstyr

Den nye teknologien som FFI bruker er utviklet av det norske selskapet Kongsberg Maritime, og brukes i stort omfang av oljeindustrien og forsvaret. Nå kan selvgående undervannsfarkoster (AUV-er) med ultrahøyoppløselig sonarutstyr programmeres til å gå ned til fjordbunnen. Der kan den "fly" over bunnen i for eksempel 20 meters høyde, langs linjer som er bestemt på forhånd. Sonaren, som er montert på AUV-en, scanner fjordbunnen, og gir et ekstremt detaljert bilde av sedimentene og objekter på havbunnen. Deretter kan AUV gå nærmere bunnen, mellom 5 og 10 meter over, og ta bilder av objekter og strukturer som peker seg ut som interessante på sonarbildene.


Utsetting av undervannsfarkosten HUGIN HUS, som ble brukt for å studere dumpefeltet i Trondheimsfjorden.

Videre undersøkelser i 2014

NGU og NTNU vil samarbeide om å undersøke dumpefeltet nærmere. Da vil en fjernstyrt miniubåt fra NTNU bli brukt for å studere de dumpede objektene i større detalj, og ta prøver som kan vise om det foregår spredning av uønskede stoffer i miljøet.

Undersøkelsene er en del av NGUs arbeid for å ta i bruk det beste som finnes av ny teknologi for å kartlegge og dokumentere geologiske forhold og prosesser, og bruke dette for å belyse miljømessige problemstillinger med bred samfunnsinteresse. Samarbeidet med NTNU og FFI gir en unik mulighet til å ta i bruk slikt utstyr, og påvirke utvikling av ny teknologi og metodikk som gir enda bedre muligheter.

Vrak og dumpet ammunisjon
Detaljert sonarbilde av fjordbunnen i dumpefeltet (utsnittet er 250 m bredt). Ett stort vrak og flere mindre objekter er lett synlig. I tillegg skimtes mange mindre objekter. Kilde: FFI