December 20th 2013

Drøfter metallforekomster på dypt vann

NTNU og NGU blir i april vertskap for et internasjonalt arbeidsmøte om metallforekomster på store havdyp i Atlanterhavet. Det er ventet at både politikere og ledende eksperter fra forskning og næringsliv, tar turen til Trondheim.

BlacksmokersRØYKER: Aktiv ”black smokers” ved Brothers-kalderaen i Stillehavet nord for New Zealand. Slike strukturer er bygd opp av mineraler som blir utfelt når varmt vann fra kilder under havbunnen møter det kalde sjøvannet. Foto: A. Malahoff, GNS

     

- Norske havområder inneholder trolig mineralforekomster som kan bli lønnsomme å utvinne i framtida, sier administrerende direktør Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Mineralressurser

Den undersjøiske fjellkjeden i Norskehavet mellom Jan Mayen og Svalbard er like stor som fastlands-Norge. Fjellkjeden ligger midt i skjøten mellom den europeiske og den amerikanske jordplaten, der vulkanske prosesser fører til at kontinentene skyves fra hverandre.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim presenterte nylig de første estimater på hvilke metallverdier som kan ligge langs Atlanterhavsryggen mellom Jan Mayen og Svalbard. Her blir det anslått at det finnes uoppdagede mineralressurser for mange hundre milliarder kroner.

- Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen (UiB) har gjennom 15 års kartlegging og forskning vist at det finnes metallforekomster innenfor norsk territorium. Det er disse oppdagelsene som danner utgangspunktet for de nye ressursestimatene, forteller avdelingsdirektør Tom Heldal ved NGU.

Nasjonal satsing

Forskningen har også gitt unik kunnskap om økosystemene rundt aktive vulkanske soner på havbunnen. Både UiB og NTNU deltar i europeiske forskningsprosjekter på området. UiB anskaffer en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) som kan operere ned til 6000 meters dyp, og etablerer samtidig Senter for dypmarin forskning.

- Det er svært interessant at fagmiljøene i Norge bygger seg opp på dette området. UiB, NTNU, SINTEF og NGU kan i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Oljedirektoratet, legge til rette for en større nasjonal satsing som kan ta for seg hele bredden av forskningsutfordringer knyttet til dyphavsressurser. Her snakker vi om både geologi, ressursvurderinger, teknologi, biologi og økosystemer, sier NGUs Morten Smelror.

Han mener også at erfaringene fra kartlegging av havbunnen på kontinentalsokkelen gjennom Mareano-programmet, bidrar til at Norge har en unik mulighet til å skape et solid kunnskapsgrunnlag for forvaltning av de rike og sårbare områdene i dyphavet. 

Nytt arbeidsmøte

Allerede i november 2012 inviterte NTNU og NGU til et arbeidsmøte med tittelen ”Deep Sea Mining in Norway?" for å bygge opp en kunnskapsstatus og for å få et innblikk i hva som skjer i verden. Konferansen i Trondheim samlet internasjonal ekspertise fra forskningsmiljø og bedrifter, samt representanter fra den politiske ledelsen i Portugal og Cook Islands.

- Nå fortsetter vi å bygge opp kompetanse gjennom et nytt arbeidsmøte i april i samarbeid med NTNU. Denne gangen går møtet mer direkte på Atlanterhavsryggen, og på hvilke ressurser som kan skjule seg der, opplyser Tom Heldal.

Heldal viser også til at den norske regjeringens mineralstrategi peker på at det at det finnes metallforekomster langs Atlanterhavsryggen, men at omfanget ikke er kartlagt. - Derfor er det nødvendig å sette i verk en langsiktig og samordnet nasjonal innsats med fortsatt kartlegging og utforskning, sier han.

I mineralstrategien heter det også at dagens regelverk om undersøkelser og utvinning av mineralressurser på norsk kontinentalsokkel er ufullstandig, og at det er behov for en reform av regelverket.

FAKTA: Aktiviteter

  • NTNU, Statoil og Nordic Ocean Resources AS samarbeider om å utrede marine mineralressurser langs Atlanterhavsryggen.
  • NTNU og NGU arrangerer det internasjonale arbeidsmøtet”Mineral resources on the Mid-Atlantic ridge - status and perspectives” i Trondheim 24. - 25. april 2014.
  • Universitetet i Bergen oppretter Senter for dypmarin forskning. De bygger, med støtte fra Forskningsrådet, og i samarbeid med Havforskningsinstituttet og CMR, opp et nasjonalt ROV-laboratorium for dypmarin forskning. Et nytt forskningstokt til den midtatlantiske ryggen mellom Jan Mayen og Svalbard er planlagt til juli 2014. I mai 2015 arrangerer UiB en internasjonal konferanse på dypmarine ressurser og miljøaspekter knyttet til utvinning.
  • NGU leder et internasjonalt prosjekt om database over metallforekomster i Arktis nord for 60. breddegrad.