August 6th 2014

God pukkvalitet i Oppland

Alle aktive pukkverk i Oppland fylke leverer stein som innfrir kvalitetskravene for bruk i veg. Det viser oppdatert informasjon i NGUs grus- og pukkdatabase.

PukkKNUST FJELL: Stein av god kvalitet i Vestre Toten. Foto: Knut Wolden

Oppland var i 1981 det første fylket i landet som fikk etablert en grus- og pukkdatabase, som gir oppdatert og tilrettelagt informasjon om byggeråstoff til arealplanleggere og andre brukere.

26 kommuner

Gjennom tre feltsesonger har geologene Knut Wolden og Lars Libach fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) befart og tatt prøver av både gamle og nye forekomster i fylkets 26 kommuner.

- Det har vært en dreining mot bruk av knust fjell på bekostning av naturlig sand og grus i vegbygging de siste årene. Det har ført til mange nye pukkverk i fylket, forteller lagleder og forsker Rolv Dahl ved NGU.

Innfrir kravene

Analyseresultatene er gode: - Noen få forekomster sør i fylket innfrir de strengeste kravene som stilles for bruk i vegdekker med stor trafikk, fastslår Dahl.

-  Andre pukkverk rundt om i fylket innfrir stort sett kravene til vegdekker med den lokale trafikkbelastningen. For bruk til bære- og forsterkningslag i vegfundamentet og til betongrelaterte formål kan masser fra de fleste forekomstene brukes.

125 årsverk i fylket

De siste tallene viser at det er registrert til sammen 74 pukkverk, og 831 sand- og grusforekomster i Oppland. 54 av pukkverkene og 131 av massetakene er i drift.

I fjor ble det solgt i alt 1.273.000 tonn grus og 1.647.000 tonn pukk til en salgsverdi på 218 millioner kroner. 125 årsverk er direkte knyttet til næringen.