February 5th 2015

Høye uranverdier i Namdal kan gi økt fare for radon og lungekreft

Med fly og helikopter har NGU foretatt målingene som viser de høye uranverdiene.
Målinger som NGU har foretatt i Trøndelag og Helgeland, viser at det er høye konsentrasjoner av uran i indre og ytre Namdal. Dette kan igjen føre til den kreftfremkallende gassen radon. NGU og Statens strålevern ber namdalingene sjekke husene sine.

Når uran brytes ned i jordskorpa, dannes den usynlige og radioaktive radongassen. Denne kan stige opp og inn i bolighus eller komme inn ved bruk av radonholdig grunnvann.

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO), er radon den viktigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking, og det er anslått at gassen forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.

Kartet med uranmålingene fra Namdal. De røde områdene indikerer de høyeste verdiene.
Kartet med uranmålingene fra Namdal. De røde områdene indikerer de høyeste verdiene.

Enkle måleinstrument

- I området mellom Vikna og Grong har vi målt uranverdier på over 3-4 ppm (gram/tonn) i de øverste desimeter av grunnen. Dette anslår vi som høye verdier, og her anbefaler vi at huseierne foreta radonmålinger, sier Odleiv Olesen, som leder Laget for sokkelgeofysikk ved NGU.

- Det er lett å få kjøpt enkle radonmålere, som er tilstrekkelig for å få oversikt over nivået i heimen. Og resultatene av målingene blir best nå når det er vinter og mindre gjennomlufting,  fortsetter Olesen (bildet til venstre).

Odleiv Olesen

Statens strålevern anbefaler alle boligeiere å gjennomføre radonmålinger. Alle boliger bør ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:

  • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
  • Maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Det er ofte enkelt å gjennomføre tiltak slik at nivået av radongass synker under grenseverdiene. 

Måles med fly og helikopter

Det er gjennom det såkalte prosjektet COOP (Crustal Onshore-Offshore Project) at det er gjennomført geofysiske flymålinger av radioaktiv stråling fra berggrunnen og cesiumnedfall etter Tsjernobylulykka. Målingene er gjennomført med fly og er sammenstilt med tidligere målinger fra helikopter av senioringeniør Marie-Andrée Dumais ved NGU.

Både Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Helgeland er undersøkt i de geofysiske målingene. Men det er kun i Namdal, at uranverdiene er så høye. 

Det sorte i denne steinen er det uran-førende mineralet uraninitt.
Det sorte i denne steinen er det uran-førende
mineralet uraninitt, fra Vegårdshei.
Foto: Rune Selbekk, Naturhistorisk museum, UiO

Støttet av næringslivet

Forekomstene av radioaktive stoffer under jordoverflata, kan si noe om fremtidige olje-, gass og kraftressurser. Derfor er NGUs målinger sponset av i alt 20 olje- og kraftselskap.

- De radioaktive bergartene skaper varme, som kan føre til modning av kildebergarter, men også stedvis til sementering og tetting av reservoarbergarter. Varmen påvirker dermed olje- og gassforekomster på to forskjellige måter . Varmen som lagres under jordoverflata, kan være et viktig bidrag i fremtidige fjernvarmeanlegg på land, og kan være interessant for produksjon av elektrisk kraft,  forklarer Olesen. Veskestrømmen fra Kristinfeltet på Haltenbanken holder f.eks. en temperatur på 170 grader Celcius

Målinger og tiltak

Olesen understreker at det ikke er mulig å sette likhetstrekk mellom uran i berggrunnen og radon i hus. For eksempel kan visse typer løsmasser være årsaken til radonproblemer i hus, også i områder med påviste lave uranverdier.

- Men uran er en viktig del i vurderingen av radonfare. Sammenstilt med eksisterende radonmålinger innomhus, og kunnskap om berggrunn og løsmasser, er det mulig å sammenstille aktsomhetskart for radon, sier han.

I de øvrige deler av Trøndelag er uran-konsentrasjonene ikke like høye som i Namdal
I de øvrige deler av Trøndelag er uran-konsentrasjonene ikke like høye som i Namdal.