Nasjonale geologiske databaser og registre

NGU har ansvaret for drift og utvikling av Norges geologiske databaser og registre, blant annet NADAG og GRANADA. I oversikten nedenfor finner du korte fakta om hver base. Vi lenker også videre til Kartverkets løsning Geonorge.

Data om mineralressurser, industrimineraler, naturstein og metaller

Dataene gir en oversikt over registrerte oppføringer av industrimineral, naturstein og metallressurser. Mineralressursdataene inneholder både areal- og punktoppføringer for alle tre grupper. Dokumenterte forekomster inneholder en vurdering av offentlig betydning; internasjonal, nasjonal, regional, lokal, liten eller ingen eller ikke vurdert. Dataene er innsamlet over lang tid og oppdateres fortløpende etter prioriteringer.

Les mer om datsettet for mineralressurser på geonorge.no.

Nasjonal database for grunnunderskelser (NADAG)

NADAG er Nasjonal database for grunnundersøkelser

Data om grunnvannsborehull

Datasettet gir en landsdekkende oversikt over borede grunnvannsbrønner, energibrønner og naturlige oppkommer av grunnvann.

Les mer om datasettet Grunnvannsborehull på geonorge.no


Data om bakkebevegelse og innsynking - INSAR

InSAR Norge er et kart som viser bakkebevegelser og innsynking ved hjelp av satellittbilder. Teknikken kalles SAR Interferometri (InSAR).

Les mer om InSAR

Data om bakkegeofysiske målinger - GeofReg

NGUs bakkegeofysiske database inneholder metadata for alle bakkegeofysiske målinger utført av NGU, samt et utvalg data fra tidligere Geofysisk Malmleting (før 1959). Detteer data som er skaffet i forbindelse med bl.a. kartlegging av mineralressurser, løsmasser, geofarer og grunnvann.En ny databasemodell har blitt utviklet med databeskrivelse og systematisering som følger SOSI-standardenfor geofysiske undersøkelser.

En web-basert registreringsløsning tillater fleksibel innlegging av metadata og data i databasen fra felt eller kontor. Løsningen er tilpasset alle vanlige web-plattformer.

Innrapportering og etterregistrering av bakkegeofysikkundersøkelser

Data om geosteder, geotoper, geologiske severdigheter, geologisk arv

Datasettet Geologisk arv viser geologiske lokaliteter av særlig verdi for undervisning, forskning og/eller formidling (geosteder). Det inneholder data innsamlet til ulike formål over lang tid, delvis digitalisert ved NGU fra analoge data, delvis innsamlet i nyere tid. Det inkluderer både geosteder av stor utstrekning (landskapselementer) og små lokaliteter.

Les mer på geonorge.no

Data om sand, pukk og grus (byggeråstoff)

Grus- og pukkdatabasen ved NGU inneholder opplysninger om de aller fleste grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge for utnyttelse som råstoff for bygge- og anleggsvirksomhet. Databasen gir også informasjon om arealbruk, volum, kvalitet og hvor viktige ressursene er som råstoff til byggetekniske formål.

Les mer Grus og pukkdatabasen på geonorge.no

Data om radonutsatte steder og områder

Datasettet viser hvilke områder i Norge som trolig er mer radonutsatt enn andre. Datasettet er basert på geologi og inneluftsmålinger av radon.

Les mer på datasettet for radon på geonorge.no.

Data om mulighet for marin leire, inklusive kvikkleire

Datasettet 'Mulighet for marin leire' (MML) er basert på løsmassekart og datasett for marin grense (MG), og viser hvor det potensielt kan finnes marin leire - enten oppe i dagen eller under andre løsmassetyper. MML leveres kun for områder der løsmasser er kartlagt i målestokk 1:50 000 eller mer detaljert.

Les mer om datasettet om MML på geonorge.no.

Data om marin grense

Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Informasjon om marin grense er sentral i arbeidet med å avgrense områder med marine leirer i Norge. Marin grense angir høyeste nivået for marint avsatte sedimenter på land.

Problemstillinger som involverer slike avsetninger kan utelukkes over marin grense, hvilket er viktig informasjon i bl.a. offentlig planarbeid. For eksempel kan kvikkleire og skred i hav- og fjordavsetninger som marin leire kun forekomme under marin grense.

Les mer om datasettet for marin leire på geonorge.no.