Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Leksvik kommune

NGU-RAPPORT
|
96.207
|
Forfattere
Dahl, Rolv
|
Utgivelsesår
1997
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1997
ISSN
0800-3416
Summary
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Leksvik kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 40 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Leksvik kommune. Det er utgitt 9 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs akti- viteter i kommunen vært knyttet til leting etter mineralressurser og grunnvanns ressurser. Det er gjort grunnvannsundersøkelser i 7 områder i kommunen. Det er gjort undersøkelser av muligheten for å etablere stort kystnært pukkverk ved Sjertuliheia. Det er videre gjort undersøkelser av Thulittforekomsten ved Hindremseter og malmforekomster ved Tronvik og Flintheia. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. Steilstående sprekkesoner er undersøkt, både for å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementanrik- ningene. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.175: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Leksvik kommune.
Kommune
INDRE FOSEN
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket