Kvalitetssikring: Sammneligning av dobbeltdestillert ionebyttet vann og Milli-Q vann

NGU-RAPPORT
97.054
|
Forfattere
Flem, Belinda
|
Utgivelsesår
1997
Publikasjonstype
docid
44331
Utgivelsesår
1997
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1997/97_054.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
10 prøver av dobbeltdestillert ionebyttet vann og 10 prøver av Milli-Q vann ble analysert med iduktivt koblet plasma-massespektrometer, ICP-MS (Finnigan MAT Element). Gjennomsnittet av intensitetene,cps, for de 10 prøvene ble sammen- lignet. En hypotesetest ble utført og det ble funnet at 53 av 98 kontrollerte isotoper har på 95 % signifikansnivå forskjellig konsentrasjon i dobbeltdestil- lert ionebyttet vann og Milli-Q vann. Av disse 53 er det bare isotopene As75, Cs133, Rb85, Ni60 og Au197 som har høyere konsentrasjon i Milli-Q vann enn i dobbeltdestillert ionebyttet vann. Det anbefales å bruke Milli-Q vann for fortynning, standardløsninger og blank ved ICP-MS analyser. Det anbefales også at det skiftes avioniseringspatron i ionebytteanlegget og at de to vannkvalitetene deretter sammenlignes igjen. Videre anbefales det at det etableres rutiner for kontroll av destillasjon/ ionebytteanlegget innen kvalitetssikringsystemet til NGU-Lab.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket