Grus- og Pukkregisteret i Vestfold fylke

NGU-RAPPORT
|
97.023
|
Forfattere
Furuhaug, Oddvar
Neeb, Peer-Richard
|
Utgivelsesår
1997
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1997
ISSN
0800-3416
Summary
Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekomster og pukkverk er registrert. Fylkeskartkontoret i Vestfold hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette arbeidet ble avsluttet i 1984 og NGU har utført oppdatering av registeret i 1995. Alle registrerte sand- grus- og pukkforekomster i Vestfold er nå digitalisert og "Ressurskart for sand, grus og pukk" i M 1:50 000, er laget for hele fylket. Grus- og Pukkregisteret er etablert for å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstenes beliggendhet, størrelse, egenskaper og hvor det i dag tas ut masser. Registeret vil derfor være et viktig hjelpemiddel til en fornuftig forvaltning av disse ressursene. Registeret vil også være et hjelpemiddel for andre brukere med behov for opplysninger om byggeråstoffer, og danne et grunnlag for oppfølgende undersøkelser og kvalitetsvurderinger av intressante sand-, grus- og pukkforekomster. Vestfold fylke er fattig på sand og grus.Det er i alt registrert 102 løsmasseforekomster. De fleste er sand- og grusforekomster, men også noen forekomster av ur/skred- og forvitringsmateriale er registrert. Det er utført volumberegning for 61 av sand- og grusforekomstene med et samlet volum på 39,5 mill m3. PÅ landsbasis er det bare Oslo av landets fylker som har mindre sand og grus. Av kommunene er Lardal den desidert rikeste på grus med 21,5 mill. m3. Den videre rekkefølge er Sande (5,3), Hof (4,4), Larvik (3,1) og Andebu (3,0 mill.m3) Kvaliteten på massene varierer mye. Ofte er avsetningene svært dominert av sand, noe som gjør at mange av forekomstene uforedlet er lite egnet til teknisk anvendelse. Vestfold har store uttak av pukk, tildels med gode mekaniske egenskaper. Det er registrert 24 forekomster, hvorav 16 er i drift og 3 er i sporadisk drift.
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket