January 23rd 2015

Endemorene i Skarnsundet i Trondheimsfjorden?

Stjørdal med Trondheimsfjorden i forgrunnen og Meråkerfjella i bakgrunnen. Foto: Harald Sveian, NGU.
Det er en terskel (forhøyning i sjøbunnen) i nordre ende av Skarnsundet i Trondheimsfjorden. Er denne terskelen en endemorene fra istiden i likhet med Tautra-terskelen?

Vi tror ikke dette er noen moreneterskel, men i hovedtrekk betinget av at fjellgrunnen ligger relativt høyt i sjøen og har nokså lite overdekning av løsmasser. Bunntopografien er ikke slik vi skulle forventet hvis det var en moreneterskel.

Dessverre har vi ingen seismiske målinger til dokumentasjon i selve sundet (kun lenger nord i hele Beitstadfjorden). Vår tolkning er basert på dybdedata fra sjøkart, generell kunnskap om berggrunnen, og det faktum at det ikke fins randmorener på land som skulle indikere noe morenetrinn i Skarnsundet.

For Tautra-trinnet er det annerledes. Der er det klare randmorener på land både mot nord (over Fosenhalvøya) og mot sør (bl.a. på Forbordfjellet og Malvik -Ranheim), samt en moreneterskel i fjorden mellom Skatval og Midtsand.