Georadarmålinger ved hydrogeologiske undersøkelser i Berlevåg kommune Finnmark

NGU-RAPPORT
98.033
|
Forfattere
Mauring, Eirik
Rønning, Jan Steinar
|
Utgivelsesår
1998
Publikasjonstype
docid
45377
Utgivelsesår
1998
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1998/98_033.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er utført georadarmålinger i to områder i Berlevåg kommune. Hensikten med målingene var å undersøke muiighetene for uttak av grunnvann ved å finne egnete lokaliteter for videre undersøkelser. Det er indikasjoner på grovt materiale langs deler av to profiler som er målt ved Storelva. Her sees skrå refleksjonsmønstre som kan indikere grovkornige avsetninger. De skrå reflektorene flater imidlertid raskt ut mot dypet, og indikerer rask overgang til finkornig materiale. Boringer som seinere er urført viser ca. 4 m med grovkornig materiale over finstoff langs de to profiler. Denne mektigheten er for liten til at områdene er av interesse for grunnvannsuttak. Ved Skånsvika ble det kun målt ett georadarprofil. Dette indikerer svært beskjedne mektigheter av vannmettet, grovkornig materiale, og videre under- søkelser prioriteres lavt.
Kommune
BERLEVÅG
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket