Sand, grus og pukk

Sand, grus og pukk er nødvendig for å bygge infrastruktur som veier, jernbanetraseer, bygninger, installasjoner, bruer og anlegg. NGU har oversikt over hva som finnes av slike byggeråstoffer i Norge. Det er viktig for kommuner og fylker å sikre seg fremtidig tilgang på sand, grus og pukk.

Kunnskap om sand, grus og pukk

NGU har ansvar for å framskaffe geologisk informasjon om forekomstene av sand, grus og pukk i hele landet, og å gjøre kunnskapen tilgjengelig for bruk i planprosesser på ulike nivå.

Det er viktig at kommuner og fylker har planer som sikrer framtidig tilgang på byggeråstoffer. I områder hvor forbruket er høyt, kan det blir knapphet på ressursene. Våre ressursregnskap, kart og data er gode verktøy i arbeidet.

Bilde av dumper full av knust berg. Foto: NGU

Hva finnes av sand, grus og pukk i Norge?

Image
""

Hvem bruker sand, grus og pukk mest?

De viktigste forbrukerne av sand, grus og pukk er bygge- og anleggsbransjen.

Det er et stadig økende behov for kunnskap om forekomstenes sammensetning, kvalitet, beliggenhet og volum.

Hvordan er sand og grus dannet?

Sand og grus er dannet ved at isbreer, vann, erosjon og forvitring har slitt løs deler av fjellet, og bearbeidet, transportert og avsatt massene. Et viktig hjelpemiddel til å finne forekomstene, er gode geologiske kart som viser fordelingen av løsmasser og bergarter.

Vann er viktig i dannelsen av sand og grus. Særlig viktig er breelvavsetninger, som ble dannet da innlandsisen smeltet mot slutten av siste istid. Enkelte steder kan også elveavsetninger, strandavsetninger og morenemateriale være viktige forekomsttyper.

Hva er pukk, og hva er bruksområder for byggeråstoff?

Pukk er berg som blir sprengt ut, knust og siktet i forskjellige størrelser. Siden tidlig på 1990-tallet har forbruket av pukk økt i forhold til sand og grus. Strengere kvalitetskrav, spesielt til veiformål, er noe av årsaken til dette.

De største bruksområdene for byggeråstoff er veiformål, vann- og avløpsgrøfter i kommunal regi, og ellers til fyllmasse. Sand og grus brukes fortrinnsvis til betongformål.

Hvor mye eksporterer Norge av pukk og grus?

Internasjonalt er det et stort og økende behov for pukk og grus til bygge- og anleggsformål. Årlig eksporterer Norge pukk for nesten to milliarder kroner. Byggeråstoffene står dermed for den største eksportverdien av mineralske ressurser.

PS.: I gjennomsnitt bruker hver nordmann over 12 tonn grus og pukk hvert år.

Spørsmål?