October 20th 2016

Årelang NGU-kartlegging førte til høynet sikkerhet


Fra NGUs kartlegging av Gammanjunni 3.
NGUs fare- og risikoklassifisering av fjellpartiet Gammanjunni 3 i Troms, førte i høst til at det ble satt i gang kontinuerlig overvåking av fjellsiden. Nå kommer rapporten som viser hvordan geologene kunne definere fjellpartiet som et risiko-objekt.

Fjellpartiet er beregnet til et volum på 26 millioner kubikkmeter. Det sier seg selv at det vil bli betydelige konsekvenser av et stort skred her.

Oversiktsbilde fra helikopter, av det ustabile fjellpartiet Gammanjunni 3 i
Troms. Partiet har sklidd ned omtrent 150 meter. Området kan
avgrenses på hver side (lateral grense), den nedre grensen er markert
av en klippe med høy steinsprangsaktivitet og en ur som har
utviklet seg nedenfor. 

Større bevegelser

NGUs kartlegging av området har foregått siden 2009. Det har blitt gjennomført geologisk feltarbeid og bevegelsesmålinger med GPS, satelitt og bakkebasert radar. Det er også gjort strukturgeologiske og  geofysiske målinger

Martina Böhme

- Vi har slått fast at bevegelsen i overflaten er større enn før. De siste 7000 årene, har fjellet glidd ut gjennomsnittlig 2 cm pr. år, nå er bevegelsen 5 cm pr. år, sier NGU-geolog Martina Böhme. Hun har ledet kartleggingsarbeidet ved Gammanjunni 3, og legger frem resultatene på Geofaredagen ved NGU, fredag 21. oktober. 

Kan demme opp elva

Arbeidet og konklusjonene som geologene har gjort, presenteres nå i en ny NGU-rapport. Her definerer forfatterne faregraden for skred fra Gammanjunni 3 som «svært høy».

Det understrekes også at eventuelle skred kan demme opp elva i området, og at en slik dam vil skape flom hvis den brister. Selv om en slik dam trolig vil holde stand, kan en eventuell dam-brist kunne få store konsekvenser for de 600 beboerne i Manndalen rett nedenfor.

Reginald Hermanns

- Ut fra vår kartlegging, har NVE definert sannsynligheten for skred til ett pr. hundre år, sier leder av NGUs lag for geofare og jordobservasjon, Reginald Herrmanns.

NGUs kartlegging av fjellpartiet i Troms, har altså ført til at NVE i høst besluttet å sette i gang kontinuerlig overvåking med GPS og radarmålinger fra bakken.

 

 

Relaterte prosjekter

Unstable rock slopes in Troms
The project "Risk and Vulnerability Assessment for rock avalanches in Troms" has the goal of systematically mapping all unstable rock slopes in Troms County.