October 20th 2016

Kartlegger kystområder i Sogn og Fjordane


Bunnforholdene på kysten nord i Sogn og Fjordane varierer. Her er et av NGUs bilder av bart fjell i bunnen. (Foto: NGU)
De nordligste kommunene i Sogn og Fjordane vil snart ha en langt bedre oversikt over kystlandskapet sitt. NGU jobber med nye kart over sjøbunnen.

På oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune, og med støtte fra fire aktuelle kommuner og seks oppdrettsselskap, er NGU godt i gang med kartleggingsarbeidet.

Den økonomiske rammen er på seks millioner kroner, der NGU bidrar med halvparten gjennom selve kartleggingen. De nye sjøbunnskartene skal omfatte et område på 1500 km2 i kommunene Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Kartleggingen går ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjen (ytterste holmer og skjær).

Prosjektleder Dag Ottesen
Prosjektleder Dag Ottesen

Grundig feltarbeid er gjennomført med NGUs forskningsfartøy «Seisma». Omfattende prøver av sedimentene er tatt opp fra sjøbunnen og det er gjort videoopptak av bunnen langs 250 linjer.

Dessuten har  NGU benyttet tidligere utførte dybde- og bunnhardhetsmålinger fra Kartverket, dette har vært det viktigste grunnlaget for kartleggingen.

Nitidig arbeid

Nå gjenstår  arbeidet med å analysere de geologiske dataene, og omskape dem til nye geologiske kart over sjøbunnen. Disse skal være ferdige til levering og publisering i februar 2018

- Vi går grundig gjennom alt innhentet prøvemateriale og videoopptak, og plotter informasjonen i vårt digitale kartverktøy. Resultatene blir omfattende – og nyttige for både myndigheter, forvaltere og næringsliv, sier prosjektleder Dag Ottesen.

Arbeidet skal munne ut i ulike maringeologiske kart:

  • Bunnsedimenter
  • Bunnfelling
  • Ankringsforhold
  • Gravbarhet
  • Skråning

I tillegg vil Kartverkets kart over dybde og hardheten til sjøbunnen være med i leveransen. Det vil også bli gitt ut en rapport om miljøtilstanden på sjøbunnen, basert på kjemiske analyser av  kjerneprøver fra ti forskjellige lokaliteter.

Lønnsomt

NGU har de siste årene  gjort lignende kystkartlegging på Søre Sunnmøre, i Saltstraumen i Nordland og i Astafjordene i Troms. Sistnevnte prosjekt ble analysert av Vista Analyse, som i sin kost-nytte-rapport skriver at kystkartlegging vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt

- Området vi nå kartlegger i Sogn og Fjordane inneholder noen av de rikeste oppdrettskommunene i landet. De nye kartene vil gi næringa verdifull informasjon om bunn- og ankringsforhold, sier Ottesen. 

Dette er også den naturlige årsaken til at flere oppdrettsselskap er med og sponser deler av kystkartleggingen i Sogn og Fjordane.

Underlagt gradering

Dybdekartene er laget av ett dybdepunkt for hver kvadratmeter av sjøbunnen. Av sikkerhetsmessige forhold tillater Forsvaret kun at dataene vises med en oppløsning på 50x50 m per punkt.

- Sjøbunnskartene vi lager er basert på de høyoppløselige dybdekartene, sier Ottesen.

NGU er i dag en av flere aktører som deltar i en ny gjennomgang av  graderingsregimet på kysten.

Ønsker full kystkartlegging

NGU og Kartverket arbeider for at kartleggingen av kysten skal fortsette i nye områder etter at prosjektet i Sogn og Fjordane er fullført. Sammen med Havforskningsinstituttet vil etatene derfor lansere prosjektet MAGIN (Marine grunnkart i Kyst-Norge), som legger opp til en kartlegging av hele norskekysten, med en oppstart i sør.

 - Vi kan levere det som trengs for en god forvalting av areal, miljø og ressurser i kystområdene. Dette vil være viktige data for Forsvaret, forvaltning og fiskerinæringa, sier spesialrådgiver ved NGU, Jan Høst.

Fiskere i kystområder som NGU tidligere har kartlagt, sier at med kartene er det som om man kan slå på lyset på sjøbunnen. Med de nye kystkartene, er det lettere å forutse hvor fisken står, og drive mer effektivt fiske.

Kysten utenfor Sogn og Fjordane inneholder også områder med fine sandbølger. (Foto: NGU)
Steinbunnen på kysten utenfor Sogn og Fjordane gir informasjon til nytte for forvaltning, fiske og næringsliv. (Foto: NGU)