Henning Jensen's picture

Henning Jensen

Forsker
Phone: 73904305
Valerie Bellec's picture

Valerie Bellec

Forsker
Phone: 73904276
Lilja Rún Bjarnadóttir's picture

Lilja Rún Bjarnadóttir

Seksjonsleder
Phone: 73904288
Dag Ottesen's picture

Dag Ottesen

Forsker
Phone: 73904467
Reidulv Bøe's picture

Reidulv Bøe

Seksjonsleder
Phone: 73904274

I de arktiske pigghudenes rike

Figur 1. Oversiktskart for bio- og geokartlegging i sju bokser i Barentshavet. Dybdedata fra International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (Jakobsson et al. 2012). Den røde firkanten viser boks 7.
Forskere, teknikere og mannskap om bord på forskningsfartøyet G.O. Sars er godt i gang med undersøkelsen av havbunnen på 78°N. De deltar på MAREANOs kombinerte geologi-/biologitokt, og skal undersøke sju områder (bokser) fra 74 til 78°N (Figur 1).

Hver boks er ca. 30x30 km. I den nordligste boksen er det samlet inn TOPAS-data. TOPAS er en bunnpenetrende sonar som gir høyoppløselig informasjon om sedimentlagene i den øverste delen av havbunnen.

Spor etter istiden

Barentshavet var dekket av en stor isbre for om lag 20 000 år siden, og sporene etter isen kan sees tydelig på havbunnen. I midten av figur 2 ser man et komplisert mønster av parallelle rygger på havbunn. Disse ryggene er dannet ved at morenemateriale ble presset inn i sprekker i bresålen. I det sørvestlige hjørnet av figur 2 ser man også små morenerygger. På figur 4 ser vi glasiale lineasjoner (striper på havbunn) som viser hvordan breen har beveget seg over området. Til høyre på figur 4 ser vi også smeltevannskanaler og grusrygger (esker).

Verdifull informasjon fra sedimentekkolodd

Vi bruker TOPAS-data sammen med multistråledata for å undersøke havbunnen og landformene på havbunnen nærmere. TOPAS-profilet i figur 3 viser tydelig at de relativt tynne løsmassene dekker sedimentære bergarter.

Mulige prøvetakingslokaliteter

Ved hjelp av TOPAS har vi tatt ut lokaliteter for sedimentprøver til kjemiske analyser. I MAREANO skal det tas prøver av havbunnen for å kartlegge miljøtilstanden. Til dette formålet trenger vi finkornige sedimenter. Mens det generelt er hard bunn i store deler av boks 7, viser TOPAS-data at det finnes små bassenger med finkornige sedimenter, slik som bassenget vist i Figur 5.

Figur 2. Detaljerte dybdedata i boks 7. TOPAS-linjer er vist med svart strek, mens hvite linjer viser TOPAS-profiler vist i figur 3-4.
Figur 2. Detaljerte dybdedata i boks 7. TOPAS-linjer er vist med svart strek, mens hvite linjer viser TOPAS-profiler vist i figur 3-4.
Figur 3. TOPAS-profil som viser skråstilte lag av sedimentære bergarter. Over disse skrålagene ligger det et tynt dekke av løsmasser.
Figur 3. TOPAS-profil som viser skråstilte lag av sedimentære bergarter. Over disse skrålagene ligger det et tynt dekke av løsmasser.

 

Figur 4. A) Multistråledata med videolinjer i rødt, TOPAS-profiler i svart og TOPAS profilen i figur B i hvitt. Fargeskalen er den samme som på Figur 2. B) På TOPAS-profilen ser vi berggrunnsryggen i den nordvestlige delen av boks 7.
Figur 4. A) Multistråledata med videolinjer i rødt, TOPAS-profiler i svart og TOPAS profilen i figur B i hvitt. Fargeskalen er den samme som på Figur 2. B) På TOPAS-profilen ser vi berggrunnsryggen i den nordvestlige delen av boks 7.  
Figur 5. Basseng sørvest for stasjon P84. Bassenget er tydelig over berggrunnen. Langs hele TOPAS-profilet ligger det et tynt, lyst lag over berggrunn og morene. Dette tynne laget kan være finkornede sedimenter godt egnet seg for prøvetaking til geokjemisk analyse.
Figur 5. Basseng sørvest for stasjon P84. Bassenget er tydelig over berggrunnen. Langs hele TOPAS-profilet ligger det et tynt, lyst lag over berggrunn og morene. Dette tynne laget kan være finkornede sedimenter godt egnet seg for prøvetaking til geokjemisk analyse.

Referanse: Jakobsson, M., Mayer, L., Coakley, B., Dowdeswell, J.A., Forbes, S., Fridman, B., Hodnesdal, H., Noormets, R., Pedersen, R., Rebesco, M., Schenke, H.W., Zarayskaya, Y., Accettella, D., Armstrong, A., Anderson, R.M., Bienhoff, P., Camerlenghi, A., Church, I., Edwards, M., Gardner, J.V., Hall, J.K., Hell, B., Hestvik, O., Kristoffersen, Y., Marcussen, C., Mohammad, M., Mosher, D., Nghiem, S.V., Pedrosa, M.T., Travaglini, P.G., Weatherall, P., 2012. The International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) Version 3.0. Geophysical Research Letters 39, L12609, doi: 10.1029/2012GL052219.