July 7th 2016

Store dyp ned til fjell i Melhus

Etter grundige tyngdekraftmålinger, har NGU nå god oversikt over dyp til fjell under Melhus sentrum.
Gjennom å måle tyngdekraft, har NGU kartlagt hvor dypt det er ned til fjell i Melhus i Sør-Trøndelag. Kunnskapen er viktig for utnyttelse av grunnvann og grunnvarme.

Høsten 2015 ble det utført målinger av tyngdekraften langs fem profiler ved Melhus sentrum. Målingene ble utført som en del av ORMEL-prosjektet. Dette prosjektet har som mål å kartlegge grunnvannsressursene både på Melhus og ved Elverum, slik at en kan oppnå en optimal forvaltning av energien som ligger lagret i grunnvannet her. Prosjektet er et samarbeid mellom Melhus kommune (prosjekteier), Elverum kommune, flere institutter på NTNU, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og konsulentselskapet Asplan Viak As.

Kartlegger variasjoner i tyngdekraften

- For å kunne forstå hvordan grunnvannet opptrer i bakken, er det viktig å vite hvor dypt det er ned til fjell. Det er flere måter å bestemme dette på, men den billigste og mest skånsomme er å kartlegge variasjoner i tyngdekraften. Vi har lært på skolen at tyngdeakselerasjonen (g) hos oss er lik 9,82 m/s2. Dette er selvsagt riktig, men den vil variere etter hvor vi er på jorda og hva for geologi vi har under føttene.  De mest følsomme instrumentene kan måle variasjoner i tyngdeakselerasjonen som ligger sju desimaler bak komma, sier geofysiker ved NGU/NTNU, Jan Steinar Rønning.

Løsmassene i dalbunnen er lettere, det vil si at de har mindre tetthet enn bergartene på siden og under. Dette reduserer tyngdekraften, og vi får et avvik fra forventet verdi. Når man kjenner egenvekten i de involverte massene kan en beregne hvor store volum som gir dette avviket. Dette er hva forskerne på NGU har gjort. Ved å måle tyngdekraften for hver 100 meter langs de fem profilene, er det påvist store variasjoner som skyldes store volum av lettere løsmasser.

Tykkelsen varierer

Kartet som er tegnet, viser at løsmassetykkelsen eller dybde til fjell ved Melhus varierer fra ca. 220 til ca. 300 meter. Ved utarbeidelsen av kartet er det også benyttet informasjon fra blotninger av fjell, resultater fra boringer og andre målemetoder. I sentrum av Melhus ligger fjellet på fra 100 til 180 meters dyp avhengig av hvor en befinner seg. Tilsvarende undersøkelser som er gjort tidligere, viser at det langs stranda på Øysand er over 400 meter ned til fjell. Det kan derfor se ut som om isen har gravd seg dypere og dypere på sin veg ut mot Trondheimsfjorden for vel 10.000 år siden.

Kartlegging av løsmasser ved bruk av tyngdekraften kan ikke skille ut hvilke massetyper som finnes nedover mot dypet. Tidligere målinger av elektrisk motstand og boringer har vist at det finnes mye grus i Melhus sentrum.  Grusen er porøs og inneholder mye vann.  Det er dette vannet som i dag pumpes opp og som bidrar til oppvarming av et titalls større bygg i Melhus sentrum.

Energibrønner

- I senere år er det blitt mer og mer vanlig å etablere energibrønner i fjell. Et av de vanligste spørsmålene vi får her på NGU er "Hvor dypt er det til fjell på tomta mi?" Vanligvis kan vi ikke svare klart på dette. Men på Melhus kjenner vi nå dypet til fjell relativt godt, og kan svare på slike forespørsler, sier Rønning.

Dyp til fjell på Melhus kartlagt ved å måle tyngdekraften langs fem profiler. I tillegg er det benyttet informasjon fra fjellblotninger, boringer og andre geofysiske målinger.
Dyp til fjell på Melhus kartlagt ved å måle tyngdekraften langs fem profiler. I tillegg er det benyttet informasjon fra fjellblotninger, boringer og andre geofysiske målinger.