June 3rd 2016

Nye marine grunnkart fra Søre Sunnmøre


Videobilder og grabbprøver gir viktig informasjon når bunntyper skal kartlegges over store områder. Sigrid Elvenes studerer en sedimentprøve om bord på F/F Seisma.
En serie med nye, høyoppløselige kart over sjøbunnen på Søre Sunnmøre er nå tilgjengelige. Kartene gir en detaljert framstilling av bunntype og terrengvariasjon over 800 km2 av sjøbunnen i kommunene Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven.
Et eksempel fra Haugsfjorden i
Sande og Vanylven, viser detal-
jert havbunnsterreng (øverst),
relativ bunnhardhet (midten)
og tolkede bunntyper.

Kartene  er resultatet av et toårig kartleggingsprosjekt, finansiert av NGU, kommunene og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Med utgangspunkt i svært nøyaktige dybdedata samlet inn av Kartverket, har NGU tolket fordelingen av sedimenter på havbunnen på Søre Sunnmøre.

Viktig for planlegging

Ulike sedimenttyper gir ulike levevilkår for bunndyr, og kunnskap om terreng- og bunntypevariasjon på sjøbunnen er også viktig og nyttig når menneskelig aktivitet i kystsonen skal planlegges. I serien med marine grunnkart finnes temakart over ankringsforhold, gravbarhet, bunnfellingsområder og helning, i tillegg til rene terreng- og sedimentkart.

Stor interesse

De marine grunnkartene vil være viktige i forvaltningen av kommunenes store sjøområder, og de avdekker også spennende detaljer på sjøbunnen. Disse vil være av interesse for mange typer brukere, for eksempel innen fiske, friluftsliv og forskning.

Kartene er tilpasset visning i målestokk 1:20 000, og er tilgjengelige blant annet gjennom NGUs WMS-tjenester og i kartplottersystemet OLEX. De vil bli presentert på avslutningskonferansen for kartleggingsprosjektet på Runde Miljøsenter 8. juni.