NGU og bærekraft

Image
Illustrasjon av FNs 17 bærekraftsmål i ulike farger.
Illustrasjon av FN på de 17 bærekraftsmålene.

Geologi er viktig for bærekraftig utvikling. Internt er NGU aktivt i gang med å transformere sin organisasjon til å bli et sertifisert miljøfyrtårn. Målet skal nås i løpet av 2024.

Bærekraft er en viktig del av NGUs strategi

NGUs strategi for 2020-2030 understreker betydningen av bærekraft i all vår virksomhet:

FNs bærekraftsmål er globale og alle land har ansvar for å bidra til at målene nås. De 17 bærekraftsmålene skal fungere som en felles ambisjon for land , næringsliv og og sivilsamfunn.

Geologisk kunnskap er viktig for å oppnå mange av disse målene. Den virker inn på matsikkerhet og befolkningsutvikling, tilgjengelighet på naturressurser som vann og mineraler, naturgitt miljø og naturmangfold, industri og byutvikling.

Hvordan bidar NGU til at bærekraftsmålene blir oppnådd?

NGU bidrar til at bærekraftsmålene oppnås ved å samle inn, tolke, tilrettelegge, og forvalte geologisk kunnskap og data. Vi legger til rette for at kunnskapen som er tilgjengelig blir brukt, og blir brukt riktig.

For flere av FNs17 bærekraftsmål bidrar NGUs aktiviteter til måloppnåelsen. Det gjelder for eksempel målene om å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann, bærekraftige byer og liv under vann.

For andre bærekraftsmål hjelper NGUs bidrag andre aktører å oppnå mål. Det gjelder spesielt målene om ren energi for alle, utrydde sult, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, og å stoppe klimaendringene.