May 2nd 2016

Anbefaler Brevik som nytt avfallsdeponi


Langøya ligger utenfor Holmestrand. Om sju år er deponiet på øya fullt. Foto: Norge i bilder
Miljødirektoratet anbefaler Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn kommune som et framtidig deponi for farlig avfall. Dagbruddet Rekefjord i Sokndal i Rogaland kan også være aktuelt.

Bakgrunnen er at avfallsselskapet NOAHs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand er i ferd med å fylles opp. Anlegget tar hånd om norsk og importert flyveaske og syreholdig avfall, som blir behandlet og nøytralisert, og deretter deponert. Innen 2022 må en ny behandlingsløsning være på plass.

Gruver og steinbrudd

Jan Cramer
Jan Cramer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) har bidratt i deponivurderingen av til sammen tolv gruver og steinbrudd, som er nedlagt eller i ferd med å avsluttes. I tillegg er flere planlagte fjellhaller blitt vurdert.

- Vi har sett på de geologiske kriteriene. Deponiet må være tett og uten store sprekker i berggrunnen. Bergartene må være syrenøytraliserende, og samtidig en god barriere mot bevegelse av grunnvann, forklarer avdelingsdirektør Jan Cramer ved NGU.

- I tillegg har vi vurdert forvitring i dypet, landheving, havnivåendring og risiko for jordskjelv.

Konklusjonen er at fire av lokalitetene kan være egnet for etablering av et nytt deponi: Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn, et pukkverk i Rekefjord i Sokndal, samt planlagte fjellhaller i Lervika i Kvinesdal og i Raudsand i Nesset kommune.

Kalkstein gir høy pH

- Brevik er godt egnet. Den nedlagte gruven inneholder kalkstein med høy pH-verdi i grunnvannet, noe som er viktig for permanent deponering av uorganisk basisk avfall av denne typen, sier Jan Cramer. Han understreker at det må gjennomføres ytterligere undersøkelser av grunnvann, sprekkdannelser og forkastninger før den endelige beslutningen kan tas.

I dag behandles farlig avfall i et nordisk marked. Norge eksporterer i hovedsak organisk farlig avfall, og importerer flyveaske fra andre nordiske land.

- Farlig avfall er en nødvendig konsekvens av et moderne samfunn og noe vi er forpliktet til å håndtere, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Miljømessig forsvarlig

Ellen Hambro
Ellen Hambro

Hun understreker at Dalen gruver i Brevik framstår som den beste kandidaten. - Både Dalen og Rekefjord har en geologi og hydrogeologi som gjør at deponeringen kan skje på en miljømessig forsvarlig måte, men Dalen har et dobbelt så stort deponivolum som Rekefjord, sier Hambro.

De planlagte fjellhallene eksisterer ikke ennå, men de kan også vise seg å være egnet hvis virksomhetene velger å gå videre med prosjektene.

– Men per dags dato vurderer vi at usikkerheten er så stor at det er vanskelig å anbefale dem nå, forteller Ellen Hambro.