Universitetet i Bergen

Hydrogeologi inngår i studieretningen Naturgeografi som er en spesialisering innenfor studieprogrammet i «Geografi» ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

Grunnvannsrettede studier hos oss er en spesialisering innenfor naturgeografi og omhandler samspillet mellom grunnvann, overflatevann, løsmasser og berggrunn. I samarbeid med Institutt for geovitenskap på UiB er vi også den eneste institusjonen i Norden som underviser og forsker på karsthydrologi, dvs. grunnvann i lett oppløselige bergarter som kalkstein, marmor og gips der det dannes grotter. Landformene i et karstlandskap dannes ved grunnvannstrømning, og en av konsekvensene er dannelse av jordfallshull som er en geofare knyttet til grunnvann.

Med en BSc i naturgeografi eller tilsvarende geofag kan man fordype seg videre innen hydrogeologi. Grunnvann som tema introduseres første gang i GEO217 Hydrologi, grunnvann og geofarer, som kan tas som frie studiepoeng i femte semester.

Tema med relevans for grunnvann / hydrogeologi

Vi underviser og forsker på følgende tema med relevans for grunnvann/ hydrologi:

  • Karsthydrologi
  • Geofarer, jordfallshull
  • Grunnvann i fjell og løsmasser
  • Vannbalanse og klimaendringer
  • Forvaltning, GIS og ROS-analyse

Eksternt samarbeid

Vi har i de senere år hatt samarbeid også med institusjoner utenfor universitetet, for eksempel:

  • Voss kommune (MSc - Reservevannverk på Bømoen)
  • COWI (e.g. MSc - Grunnvannstrømning i vestnorske fjorddaler, vannverk)
  • Høgskulen på Vestlandet, HVL (MSc - Grunnvannstrømning i det ustabile fjellpartiet ved Stampa)
  • NGU (MSc - Setningsutvikling på Bryggen i Bergen; MSc – Aktsomhetskart for jordfallshull i Nordland, Inst. for geovitenskap) 

Masteroppgaver

I tillegg til våre forslag til masteroppgaver er vi også åpne for at studenter selv kan komme med innspill til oppgaver og tema de vil forske på. Vi har også avtale med UiO og NMBU om plasser til våre mastergradsstudenter på GEO4360 Field methods in hydrogeology.

Masteroppgaven er på 60 stp og tilsvarer ett årsstudium, se mer i linkene til høyre 

Jobbmuligheter

Det norske arbeidsmarkedet er godt for naturgeografer med spesialisering hydrogeologi, og de aller  fleste får relevante og spennende jobber etter endt utdanning.

Følgende personer underviser og/eller jobber med grunnvann på Universitetet i Bergen:

Rannveig Øvrevik Skoglund
Stein-Erik Lauritzen, Inst. for geovitenskap