Undersjøiske skred og skredfare

Kartlegging av undersjøiske skred og skredfare er en viktig aktivitet i Maringeologi. Vi har vært involvert i en lang rekke kartleggings- og forskningsprosjekter både i fjordene og på kontinentalsokkelen.
Øvre del av Trænadjupraset på kanten av kontinentalsokkelen utenfor Lofoten.

NGU kartlegger lagrekkefølge (stratigrafi) og skredaktivitet norske kyst- og havområder. På kontinentalskråningen utenfor Midt-Norge og Nord-Norge har det gått flere store ras, både mellom de mange istidene og etter siste istid, som sluttet for 10 000-15 000 år siden. Informasjonen har stor interesse for oljeindustrien siden de opererer i de samme områdene. Deres virksomhet er avhengig av stabile bunnforhold slik at ulykker unngås og sikkerheten ivaretas. Maringeologi var tungt involvert i International Centre for Geohazards (ICG) gjennom prosjektet Offshore Geohazards, der vi studerte skred og skredprosesser i Finneidfjord og Trondheim havn, men også på kontinentalskråningen. NGU var også involvert i undersøkelsene forut for utbyggingen av Ormen Lange-feltet som ligger i rasgropen etter Storeggaraset utenfor Møre.

Studier av skred og skredfare i fjordene er gjennomført i en lang rekke prosjekter i forbindelse med utbygging og legging av kabler og rørledninger på sjøbunnen. Vi ser også på sammenhengen mellom skred på land og skredavsetninger på fjordbunnen, siden skred som går ut i fjordene kan føre til tsunamier.

Relaterte prosjekter

Mareano
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.