Troms

NGU utfører en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Troms. Opp til nå har 117 ustabile fjellpartier blitt identifisert, som kan utvikle seg til mulige fjellskred i framtiden.
Det ustabile fjellpartiet Fallsnesfjellet sør for Skibotn (Foto: I. Henderson, NGU).

Troms karakteriseres av tallrike fjorder og høye fjell. De bratte fjellsidene har ført til mange store fjellskred siden siste istid. Tregrensen i Troms er generelt lav, som resulterer i en svært liten grad av tildekning av berggrunnen og Troms fylke kan i så måte sies å være et laboratorium i verdensklasse for studier av ustabile fjellpartier. Ved hjelp av både flybilder og data fra satellittbasert radarinterferometri er det kartlagt mange ustabile fjellpartier over hele fylket. Den største konsentrasjonen finnes i en sone fra Balsfjord i sør til Reisadalen i nord, hvor Kåfjord skiller seg spesielt ut med et høyt antall ustabile fjellpartier og avsetninger av fjellskred som har gått i forhistorisk tid.

Mange av fjellskredavsetningene i Troms dekker store arealer, og avsetningen kartlagt i Grovfjorden er den største i fylket. Dette skredet er anslått til å involvere et volum på omtrent 100 millioner m³ og har beveget seg over 4 km utover dalbunnen. Det er fastslått alder på noen av fjellskredavsetningene i Troms, som indikerer at de fleste store fjellskredene i Troms ble utløst like etter siste istid, for 11'500 til 10'500 år siden. I Troms finnes det bare få registrerte historiske fjellskred i databasen Skrednett. Et eksempel er fjellskredet fra Pollfjellet i Lyngen i 1810 som førte til flodbølger langs Storfjorden som drepte 14 mennesker.

Den systematiske kartleggingen av ustabile fjellpartier i Troms fylke startet i 2005, i all hovedsak utført av geologer fra NGU og er fremdeles pågående. Ut fra mer enn 300 undersøkte lokaliteter er det opp til nå oppdaget 117 ustabile fjellpartier, som kan danne mulige fjellskred i framtiden. Dermed har Troms høyest antall av kartlagte ustabile fjellpartier sammenlignet med de andre fylkene som er under systematisk kartlegging. Alle ustabile fjellpartier vil etter hvert klassifiseres etter fare og risiko i henhold til fare- og risikoklassifiseringen, og gjøres tilgjengelig i databasen for ustabile fjellpartier. For hver enkelt lokalitet blir det beregnet utløpsområdet for å få en oversikt over konsekvensene. I tillegg blir det for relevante ustabile fjellpartier langs fjorden utført flodbølgeanalyser. Der det er nødvendig vil det bli utført periodiske bevegelsesmålinger på noen ustabile fjellpartier.

Opp til nå blir 40 lokaliteter, hovedsakelig i den nordlige delen av Troms, periodisk innmålt. Det brukes forskjellige teknikker, som differensial globalt satellitt navigasjonssystem (bedre kjent som GPS), bakkebasert laserskanning, satellittbasert og bakkebasert radarinterferometri (InSAR) og ekstensometer. Med GPS er det målt signifikante bevegelser på totalt 7 ustabile fjellpartier (Dorrisdalen i Reisadalen, Fuglen på Reinøya, Gamanjunni 3 i Manndalen, Gavtavarri ovenfor Kåfjorden, Hengfjellet og Revdalsfjellet på Nordneshalvøya ovenfor Storfjorden, og Oksfjellet i Kåfjorddalen). Bevegelseshastighetene målt med GPS varierer mellom 3 mm og 5 cm per år. Utover dette viser mange ustabile fjellpartier små bevegelser i InSAR data. I tillegg blir to ustabile fjellpartier på Nordnesfjellet ovenfor Storfjorden (Jettan og Indre Nordnes) kontinuerlig overvåket av Nordnorsk Fjellovervåkning IKS (nå overtatt av NVE).

Aktuelle NGU-rapporter:

  • NGU rapport 2013.021
  • NGU rapport 2011.031
  • NGU rapport 2010.021
  • NGU rapport 2009.023
  • NGU rapport 2009.026
  • NGU rapport 2008.025
  • NGU rapport 2007.041
  • NGU rapport 2006.040
Det ustabile fjellpartiet Gamanjunni 3 i Manndalen (Photo: H.S.S. Bunkholt, NGU). Fjellpartiet har allerede forflyttet seg totalt 150 m og målt hastighet i fast fjell er opp mot 6 cm per år.
Det ustabile fjellpartiet Gamanjunni 3 i Manndalen. Fjellpartiet har allerede forflyttet seg
totalt 150 m og målt hastighet i fast fjell er opp mot 6 cm per år. 
(Foto: H.S.S. Bunkholt)

Relaterte prosjekter

Fjellskred i Troms
Prosjektet "ROS-analyse for fjellskred i Troms" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Troms fylke.