Teknikk og metode

For kartlegging av ulike skredtyper bruker NGU en rekke fjernmålings-, daterings- og geofysiske teknikker, men også avanserte digitale metoder og klassifiseringssystemer.

Fjernmålingsteknikker omfatter instrument som kan innsamle data om et område uten fysisk kontakt. I skredkartleggingen brukes det hovedsakelig flybaserte digitale høydemodeller, digital fotogrammetri, satellittbasert radarinterferometri (InSAR) og terrestrisk laserskanning. Disse verktøyene bidrar til å kunne kartlegge områder i høy detaljgrad ved hjelp av blant annet 3D-modeller.

For å indikere hvor det finnes kvikkleire for å forebygge kvikkleireskred er 2D elektriske resistivitetsmålinger et meget nyttig supplement. Denne metoden kan også bistå under detaljanalyser av ustabile fjellpartier. For datering (aldersbestemmelse) av tidligere fjellskredhendelser benyttes mest kosmogen nukliddatering. Ekstensometer er et bærbart instrument som brukes på ustabile fjellpartier for å måle åpning av sprekker.

Under skredkartleggingen blir det brukt mange ulike programvarer, blant annet for utløpsmodellering av ulike skredtyper og for strukturelle og kinematiske analyser av ustabile fjellpartier.

NGU utfører kartlegging av ustabile fjellpartier i hele Norge og følger en utviklet tilnærming for systematisk kartlegging og fare- og risikoklassifiseringssystem