Strukturelle og kinematiske analyser

Strukturer i bergmassene er svært viktig for å vurdere den totale stabiliteten av fjellet. Dataene blir særlig benyttet for vurdering av ustabile fjellpartier som kan danne fjellskred, men egner seg også for mindre lokale analyser av steinsprang og steinskred.
Fjellblotning med flere vertikale sprekker og en velutviklet flatliggende foliasjon (Foto: T. Oppikofer, NGU)

Diskontinuiteter er naturlig oppsprekking i bergmassen som metamorf foliasjon, sprekker, brudd og forkastninger. Orienteringen til oppsprekkingen blir målt i felt ved hjelp av kompass, eller ved hjelp av fjernmålinger basert på høy oppløselig digital høydemodell (DHM) og egnede programvareverktøy (f.eks. Coltop3D).

Det strukturelle mønsteret dannet av disse diskontinuitetene påvirker stabiliteten av fjellet, som i første omgang kan vurderes ved hjelp av enkle kinematiske analyser. En slik analyse gir informasjon om det eksisterer strukturer som kan bidra til at fjellpartiet teoretisk mulig kan beveger seg, samt hvilken måte den beveger seg (planutglidning, kileutglidning og/eller utveltning).

I kartleggingen av ustabile fjellpartier ved NGU brukes det vanligvis standardkriteriene fra bergmekanikk med noen tilpasninger til ustabile fjellpartier iht. NGU rapport 2012.029.

Kinematiske analyser for ulike mulige bevegelsestyper: a) planutglidning, b) kileutglidning og c) utveltning (Figur fra NGU rapport 2012.029)
Kinematiske analyser for ulike mulige bevegelsestyper:
a) planutglidning, b) kileutglidning og c) utveltning
(Figur fra NGU rapport 2012.029)