Strandvoller i Sandfjorddalen

Sted: Båtsfjord kommune. Fylke: Troms og Finnmark
Gamle strandvoller er blant annet til hjelp for å fastslå havnivåendringer over tid. Foto: Aleksandra Jurus

Lengst ute i den brede Sandfjorddalen på nordsida av Varangerhalvøya går et bredt belte med torvdekte strandvoller i fin sand. I deler av området er torvdekket brutt. Her er det dannet et aktivt flyvesandfelt.

I begge dalsider innover i dalen finnes en rekke fine felt med strandvoller. Her finner vi også bratte skrenter dannet ved erosjon av brenninger og tidevannsvekslinger i havet. Forekomstene er blant annet til hjelp for å fastslå havnivåendringer over tid.

Lengst inne i dalen finnes rester etter deltaer fra breelver i form av terrasser i dalsidene. Sandfjorddalen har mange forekomster som viser den kvartærgeologiske utviklingshistorien.

Bergartene i området er vesentlig lagdelte sedimentære bergarter, der de forskjellige lagene har ulik motstandsevne mot havets erosjon.

Området er vernet.