Sedimentasjonsmiljø

Havbunnen, som de fleste landskap, formes langsomt, og det har tatt tusener av år å komme til dagens tilstand. Kartet over sedimentasjonsmiljø viser hvilke prosesser som påvirker havbunnen i dag.
Sedimentasjonsmiljø. Eksempel fra www.mareano.no.

Kartet er framstilt med utgangspunkt i kartene over bunnsedimenter (kornstørrelse og dannelsesmåte), og viser i første rekke hvor det er erosjon og avsetning av sedimenter, og hvordan strømforholdene er på havbunnen. Områder med avsetning av finkornete sedimenter (slam og sandholdig slam) finnes først og fremst i de dype områdene. I grunnere områder kan det være lokal erosjon av finkornete sedimenter på høydedrag, mens sand avsettes i le av høydedrag og i områder der strømstyrken avtar. Strømerosjon dominerer i de grunneste områdene, men også her kan det avsettes mer finkornete sedimenter i forsenkninger. Der bunnstrømmene er sterke vil det ofte ligge igjen et utvaskingslag av sandholdig grus, stein og blokk på havbunnen. Styrken på bunnstrømmene indikeres av kornstørrelsen til sedimentene: slam viser svake strømmer, mens mer grovkornete sedimenter eller erosjon tyder på sterkere strømmer.

Bunnstrømretningen kan finnes ved å studere fordelingen av sedimenter i forhold til erosjonsområder og avsetningsområder. Dersom transporterte sedimenter avsettes kun på den ene siden av et isfjellpløyemerke, viser dette at strømmen kommer fra denne siden og avsetter sedimenter i le. Modellering av bunnstrømmer viser store variasjoner i strømretning og strømstyrke alt etter årstid og tidevannsyklus. 

Relaterte prosjekter

Mareano
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.