Sand og grus

Forbruket av byggeråstoffer i Norge er økende og domineres av knust berg (pukk). For sand- og grus er forbruket stabilt, men har i store forbruksområder begynt å bli en knapphetsressurs. Norge har også sand- og grusressurser på sjøbunnen, enten på kysten eller kontinentalsokkelen og det kan bli nødvendig å etter hvert også utnytte disse ressursene. Disse må da kartlegges, og miljøkonsekvensene utredes, før eventuell utvinning starter.
Eksempler på skjellsand i prøver fra sjøbunnen. Prøven til venstre består av godt sortert skjellgrus, mens prøven til høyre er middels godt sortert skjellsand. Foto: Reidulv Bøe.

Sand og grus finner vi i israndavsetninger i fjordene og på kysten, i sandbølgefelt på kontinentalsokkelen, og som skjellsand mellom holmer og skjær i kystsonen. NGUs sedimentkart viser hvor en har disse ressursene. Astafjord-området i Troms er et av områdene der det er utarbeidet et detaljert kartgrunnlag. Det samme er gjort i mange områder på kontinentalsokkelen gjennom MAREANO-programmet(www.mareano.no).

En grundig kartlegging av havbunnen i alle norske havområder inkludert kysten og fjordene bør gjennomføres før en starter utvinning av sand og grus. På denne måten vil en få kart og data som viser hvilke ressurser som er tilgjengelige for en bærekraftig utnyttelse.

Relaterte prosjekter

MAREANO
MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.