Sand og grus

Forbruket av sand og grus som byggeråstoff er økende. I Norge brukes mest knust berg (pukk), men ikke alle land har tilgang på dette. Andre land utnytter derfor sine sand- og grusressurser på land og fra sjøbunnen, men mange steder er dette nå en knapphetsressurs. Norge har stedvis store sand- og grusressurser på sjøbunnen som det kan bli etterspørsel etter som byggeråstoff. Disse ressursene må derfor kartlegges, og miljøkonsekvensene utredes, før eventuell utvinning starter.
Eksempler på skjellsand i prøver fra sjøbunnen. Prøven til venstre består av godt sortert skjellgrus, mens prøven til høyre er middels godt sortert skjellsand. Foto: Reidulv Bøe.

Sand og grus finner vi i israndavsetninger i fjordene og på kysten, i sandbølgeområder på kontinentalsokkelen, og som skjellsand mellom holmer og skjær i kystsonen. NGUs kart Bunnsedimenter (kornstørrelse) og Bunnsedimenter (dannelse) viser hvor en har disse forekomstene. Kart framstilles både av Mareano og på kysten, for eksempel i prosjektet Marine grunnkart i kystsonen. For å finne volum/mengde må en også kartlegge tykkelsen av avsetningene ved hjelp av seismikk og eventuelt kjerneprøvetaking. 

En grundig kartlegging av havbunnen i alle norske havområder inkludert kysten og fjordene bør gjennomføres før en starter utvinning av sand og grus. På denne måten vil en få kart og data som viser hvilke ressurser som er tilgjengelige for en bærekraftig utnyttelse.

Relaterte prosjekter

Mareano
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Kontakt
Relatert innhold
Se også