Sand, grus og pukk som byggeråstoff

Geologiske materialer som sand, grus og knust fjell (pukk) er naturens egne produkter som vi mennesker opp gjennom historien har lært å utnytte til en rekke nødvendige formål. Sand, grus og pukk er noen av de viktigste mineralske råstoffene i Norge, bare olje omsettes i større kvanta og verdi.
Et pukkverk.

I dag bearbeides og foredles disse mineralske råstoffene gjennom knusing, sikting og vasking for bruk til ulike byggeformål som veger, jernbanetraseer, plattformer offshore, boliger og annen virksomhet i tilknytting til bygge- og anleggsvirksomhet.

I Norge har mange trodd at det finnes ubegrensede mengder av de ikke fornybare ressursene sand grus og pukk. Både kvalitetsmessige, økonomiske og miljømessige forhold, gjør at dette ikke stemmer. Mange steder er det allerede knapphet på gode ressurser. Dermed har behovet økt for verktøy som både gir oversikt og detaljkunnskap om ressursene våre. Grus- pukk- og steintippdatabasen og fylkesvise ressursregnskap er slike verktøy.

De viktigste forbrukerne av sand, grus og pukk er bygge- og anleggsbransjen. De siste årene har utviklingen innenfor betongkonstruksjoner og vegbygging stilt nye krav til materialegenskaper, og dermed økt behovet for kunnskap om forekomstenes sammensetning, kvalitet, beliggenhet og volum.

Illustrasjon av hva sand, grus og pukk blir brukt til. Den viser hus, vei, fly, PC, rør og mye mer.
Illustrasjon av hva sand, grus og pukk blir brukt til. 

Avsatt som løsmasser

For å finne gode forekomster av grus og pukk, er det nødvendig å ha kunnskap om Norges geologi, bergartsdannelse og kvartærgeologi. Bergarter er dannet på ulike måter og til forskjellige tider i den geologiske historien, og har derfor varierende egenskaper som tilslag til byggeformål.

Sand og grus er dannet ved at isbreer, vann, erosjon og forvitring har slitt løs deler av fjellet, bearbeidet og transportert dem og avsatt dem som løsmasser. Et viktig hjelpemiddel til å finne gode forekomster av grus og pukk egnet til byggeråstoff er geologiske kart som viser fordelingen av løsmasser og bergarter.

Sand og grus er i naturen konsentrert i forekomster der vann har vært en viktig faktor i dannelsesprosessen. Særlig viktig er breelvavsetninger dannet under istiden når innlandsisen har smeltet. Enkelte steder kan også elveavsetninger, strandavsetninger og morenemateriale være viktige forekomsttyper.

Ulike egenskaper

Pukk produseres av ulike bergarter og har derfor forskjellige mekaniske egenskaper. Pukk produseres i flere ulike fraksjoner og kan i utgangspunktet benyttes til samme formål som naturlig sand, grus og stein, men er vanligvis dyrere å produsere.

Valget mellom pukk og naturgrus som byggeråstoff gjøres ut fra hensyn til anvendelse, økonomi og kvalitet. De siste årene har forbruket av pukk økt i forhold til naturgrus, og overtatt for slike masser for bruk i bærelag og vegdekker. Kvalitetsmessig er dette å foretrekke da knust fjell gir et mer ensartet materiale og forutsigbar kvalitet enn naturgrus, samtidig som knuste flater gir bedre stabilitet. Også til kommunale formål som vann- og avløpsgrøfter og som fyllmasse, som ofte representerer store volum, kan pukk med fordel benyttes.

Økt bruk av pukk er også ønskelig ut fra den kjensgjerning at grus er mangelvare mange steder, og at presset på grusforekomstene er stort for annen arealutnyttelse.

Produksjon av sand, grus, og pukk i 2021

Illustrasjonen viser at det totale produksjonen/salget av grus, sand og pukk i 2021 var 90,6 millioner tonn. Et kakediagram viser at 13,1 millioner var sand og grus, 77,5 millioner tonn var pukk (inkludert eksport av 27 millioner tonn pukk og molstein, og 0,25 millioner tonn sand og grus). Produksjons/salg pr. innbygger er 14,3 millioner tonn pukk og 2,4 millioner sand og grus, totalt 16,7 tonn. Salgsverdi levert fra produsent er 5968 millioner kroner for pukk og 1054 millioner for sand og grus, totalt 7 millarder kroner. 

Kilde: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Grafikk: Norges geologiske undersøkelse (NGU). 

Forbruk av sand, grus, og pukk i 2021

Det forbrukes 63,6 millioner tonn sand, grus og pukk. Av dette er 12,9 millioner sand og grus, mens 50,7 millioner er pukk. Et kakediagram viser at 62% av dette brukes til vei, 11% til betong og 27% til andre formål. Forbruk pr. innbygger er 11,7 millioner tonn totalt, 9,3,millioner pukk og 2,4 millioner sand og grus. Salgsverdi levert fra produsent er 5,3 milliarder kroner totalt, 4231 millioner pukk og 1036 millioner grus og sand.

Kilde: DMF. Grafikk: NGU.  

Produksjon av sand, grus, og pukk i 2018

Illustrasjonen viser at det totale produksjonen/salget av grus, sand og pukk i 2018 var 93,8 millioner tonn. Et kakediagram viser at 13,5 millioner var sand og grus, 80,3 millioner tonn var pukk (inkludert eksport av 24,5 millioner tonn pukk og molstein, og 0,2 millioner tonn sand og grus). Produksjons/salg pr. innbygger er 15,2 millioner pukk og 2,5 millioner sand og grus, totalt 17,7 tonn. Salgsverdi levert fra produsent er 5765 millioner kroner for pukk og 992 millioner for sand og grus.  

Forbruk av sand, grus, og pukk i 2018

Det forbrukes 65,8 millioner tonn sand, grus og pukk. Av dette er 13,3 millioner sand og grus, mens 55,7 millioner er pukk. Et kakediagram viser at 56% av dette brukes til vei, 18% til betong og 26% til andre formål. Forbruk pr. innbygger er 13 millioner tonn totalt, 10,5 millioner pukk og 2,5 millioner sand og grus. Salgsverdi levert fra produsent er 5,35 milliarder kroner toalt, 4277 millioner pukk og 978 millioner grus og sand.