Sand, grus og pukk

Nesten alt vi omgir oss med av infrastruktur, inneholder byggeråstoffer. Enten i form av sand, som er stein som er knust fra naturens side, eller knust stein (pukk) som vi mennesker har knust ned til løsmasser i ulike fraksjoner.

Det er nå blitt enklere og bedre tilgang til data om grus og pukk, som du kan lese mer om i nyhetssaken.

Sand, grus og pukk er mineralske byggeråstoffer som etter bearbeiding nyttes til konstruksjonsformål som veger, jernbanetraseer, boliger og annen virksomhet i tilknytning til bygge- og anleggsvirksomhet.

Geologiske materialer av ulike kornstørrelser som sand og grus, leire og knust stein er naturens egne produkter som vi mennesker gjennom tusener av år har lært å utnytte til vårt eget beste.

Disse råstoffene er såkalte ikke fornybare ressurser selv om gjenbruk etter hvert har blitt mer og mer vanlig. I den senere tid har vi også sett en dreining av forbruket fra grus over mot knust stein (pukk).