Ressursknapphet

Dagens ressurser er knappe; Finnes det alternative materialer til sand og grus?

Sand, grus og pukk brukes til mange formål hvor det stilles ulike krav til egenskaper og kvalitet. Vegbygging, spesielt til faste vegdekker, og betongprodukter stiller de strengeste materialkravene.

Av det totale forbruket går ca. 54% til vegformål og 16 % til betong. De resterende 30 % går til kommunaltekniske formål som grøfter, drenering og fyllinger med mer, hvor kravene til kvalitet er lettere å tilfredsstille.

Knapphet på sand og grus

På grunn av stort forbruk og nedbygging av forekomster er det knapphet på sand og grus mange steder, særlig nær byer og tettsteder. Det resulterer i at masse må transporteres over stadig lengre avstander for at behovet skal dekkes.

Det er derfor nødvendig å øke levetiden på de ressursene som finnes og det trengs derfor en bevisstgjøring som hindrer sløsing med sand- og grusforekomstene. Dette kan gjøres ved at ved at masser med en bestemt kvalitet kun brukes til formål hvor det settes krav om den gitte kvaliteten.

Dette krever en innsats både fra myndighetene gjennom politiske føringer og rammebetingelser og fra produsenter og forbrukere. Til formål med begrensede eller ingen krav til kvalitet kan dårligere masser eller andre materialtyper benyttes.

Gjenbruk av byggeråstoff

Spesielt til vegformål og som grovt tilslag i betong har det vært en klar tendens gjennom flere år til bruk av knust fjell i stedet for grus. Muligheten for å øke andelen knust fjell som fint tilslag i betongprodukter er også noe det bør forskes videre på.

I motsetning til i andre land har det vært lite fokus på gjenbruk av byggematerialer i Norge. Årlig produseres det ca. 1,1 million tonn rivningsavfall av betong og tegl. Av dette er bare 10 % levert til gjenvinning de siste årene, mens resten er blitt deponert på fyllplasser eller dumpet mer eller mindre lovlig andre steder. I tillegg fjernes opp mot 500.000 tonn asfalt fra norske veger ved fresing og bryting.

Selv om mye av asfalten som fjernes blir gjenbrukt, må dette betraktes som viktige ressurser på avveie, og som i samlet volum nesten utgjør årsproduksjonen av pukk i Sør-Trøndelag fylke.

Satser på resirkulering

Det arbeides nå i flere prosjekter og med flere aktører, både med feltforsøk og i laboratorium, for å finne egnede testmetoder for resirkulert materiale. Dette gjelder materialtekniske egenskaper som mekanisk styrke, korngradering, vannabsorpsjon og til funksjonalitet i forhold til naturlig tilslag, aktuelle bruksområder og miljørelaterte problemer som innhold av farlige stoffer, forurensing og lignende.

Det er et mål at vi i løpet av noen år kan resirkulere 70-80% av alt rivningsavfall av betong og tegl i Norge. Noe som vil være ressursbesparende alternativ overfor naturlige sand- og grusressurser for en rekke bruksområder.

Gjenbruk av asfalt er tidligere stort sett blitt brukt som fyllmasse og som ubundet tilslag i bære- og forsterkningslag. Gjenbruksasfalt inneholder både steinmateriale og bindemiddel og er derfor et verdifullt produkt som med enkelt produksjonsutstyr også kan brukes til faste dekker.