Relativ bunnhardhet

Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd gir informasjon om variasjon i bunntype. Slike data er svært nyttige og i mange tilfeller nødvendige for framstilling av geologiske kart over sjøbunnen.
Bunnreflektiviteten varierer fra lav (blå, relativt bløte, finkornede sedimenter) til høy (grønn, relativt grove/harde sedimenter), og er vist som et delvis gjennomsiktig lag over et skyggerelieffkart, som viser konturene av havbunnen.

Kartet over relativ bunnhardhet er basert på data samlet inn ved hjelp av multistråleekkolodd. Dette instrumentet benyttes til detaljert kartlegging av vanndyp (batymetri), men gir i tillegg informasjon om havbunnens struktur og sammensetning gjennom styrken på lydsignalene som blir sendt tilbake (reflektert) fra havbunnen. Gjennom prosessering av bunnreflektivitetsdataene (backscatter) kan en få fram detaljert informasjon om variasjoner i bunntypen.

Bunnreflektiviteten avhenger av flere faktorer. En hard eller grovkornet/steinet bunntype gir vanligvis et sterkt signal, mens finkornede sedimenter på bunnen gir svakere signal fordi lydsignalene blir absorbert. Andre faktorer som påvirker bunnreflektiviteten er hvor godt sedimentene er sortert, om bunnen ligger i en skråning, og hvor jevn bunnen er.

Relaterte prosjekter

Mareano
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.