Prøvemedia

Vi deler naturen inn i en rekke ulike komponenter som berggrunn og løsmasser, vann under og over jordoverflaten, samt (både levende og døde) dyr og vegetasjon. Disse komponentene utgjør en helhet som over tid i mer eller mindre grad påvirker hverandre gjennom bl.a ulike kjemiske og fysiske prosesser.

Kunnskap om variasjon i kjemisk sammensetning i rom og tid gir mulighet for å forstå prosesser og tilhørende resultater. Etter valg av prøvemedium (berggrunn, ulike løsmassetyper osv), eller flere i parallell, kartlegges i to eller tre dimensjoner, evt også over tid, for å kunne tallfeste variasjonen. Formål med undersøkelsen påvirker valg av prøvemedium.

  • Berggrunn – Det opprinnelige geokjemiske prøvemedium, men kan være svært inhomogent og derfor kreve omfattende antall prøver for å få representative resultater.
  • Mineraljord – Et samlebegrep for ulike løsmasser som ikke har vært vanntransportert, og omfatter ulike morenetyper, forvitringsmateriale, ras.
  • Bekkesediment – Resultat av erosjon, transport og sedimentasjon av løsmasser av ulik opprinnelse fra erosjonsutsatte steder oppstrøms bekken i forhold til ”funnstedet”.
  • Flomsediment – I flomsituasjoner eroderes det løsmasser fra et større antall kilder i nedbørsfeltet, flomvannet har høyere konsentrasjon av suspendert materiale som sedimenterer når vannhastigheten avtar.
  • Vegetasjon – Gjennom rotopptak, nedbør og støvflukt utvikler vegetasjonen sin egen kjemiske sammensetning, men det er til dels svært stor variasjon fra en planteart til en annen.
  • Vann – Nedbør har i utgangspunkt kjemisk sammensetning styrt av dannelseshistorie, og vannets kjemi utvikles som funksjon av kontakt med vegetasjon, løsmasser og berggrunn gjennom sin strøm som overflatevann eller som sigevann ned til grunnvann og videre til hav eller ny fordampning.
  • Landbruksjord – Oftest en mer eller mindre mekanisk/kjemisk endret løsmasse på sitt opprinnelige naturlige dannelsessted