Petrologi

Petrologi betyr læren om bergarters opphav og sammensetning, med særlig vekt på de fysiske, kjemiske og evt biologiske prosesser/faktorer som har hatt betydning for hvordan bergarten framstår.

Magmatisk petrologi omfatter studiet av bergarter (dyp- og dagbergarter) dannet ved størkning av et magma. Siden jorda ble dannet for 4,56 milliarder år siden har magmatisk aktivitet foregått i ulike tektoniske miljø. Forholdene under oppsmelting og utvikling av magma gjennom differensiasjon har gitt opphav til et bredt spektrum av bergarter. Ved å studere mineralogi, geokjemi, isotopsammensetning og faseforhold kan vi rekonstruere bergartenes dannelse, og dermed kunne si hva slags tektonisk miljø den ble dannet i. 

Sedimentær petrologi omfatter beskrivelse og klassifikasjon av sedimentære avleiringer/bergarter. Dette er grunnlaget for å tolke prosesser som transport og avleiring, og hva slags miljø sedimentene ble dannet i.  Det er også viktig å beskrive alle slags former for omdanning (sementering, kompaksjon, mineralogisk og kjemisk omvandling).

Det finnes to hovedretninger innenfor sedimentær petrologi. Den ene omhandler klastiske bergarter som for det meste består av erosjonsprodukter i form av leire/slam, sand, grus og grovere materiale. Den andre dreier seg om karbonatbergarter (kalkstein og dolomitt) som består av kalsiumkarbonat og kalsium-magnesiumkarbonat. I mange tilfeller er opphavet til disse avsetningene skallrester fra ulike livsformer som levde i havet eller på bunnen. Karbonater kan også dannes ved inndamping av saltvann i tørre og nedbørfattige strøk. 

Metamorfe bergarter er dannet ved at en bergart gjennomgår varierende grad av rekrystallisasjon på grunn av endringer i trykk- og temperaturforhold og sammensetningen av fluide faser i jordskorpa. Slike endringer gir opphav til reaksjoner mellom opprinnelige mineraler, og dannelse av nye mineraler gir kunnskap om forholdene under metamorfosen. Ved å kombinere slike data med datering av ulike mineraler, kan vi få viktig kunnskap om bergartens rolle ved dannelsen av en fjellkjede.

Relaterte prosjekter

MINN
Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.