Oppsummering av verdier for geologisk mangfold

Verdisetting for en geotop og et geosted er oppsummert i verditabellen som to verdier. Verditabellen er en syntese av trinnene beskrevet for geotop og geosted.

Geosteder er summert sammen til en felles verdi, hvor den høyeste verdien innenfor undervisnings-, forsknings-, og opplevelsesverdi tar plass i denne tabellen.

Registrerings-kategori Ubetydelig verdi Noe verdi    Middels verdi
(Forvaltningsprioritet)

Stor verdi
(Høy forvaltningsprioritet)

Svært stor verdi
(Høyeste forvaltningsprioritet)

Geotoper

Diffus utforming/ sterkt redusert tilstand  

Nær truete objekter med tydelig til middels tydelig utforming og god til noe redusert tilstand, Sårbare objekter med middels tydelig utforming og noe redusert tilstand  

Nær truete objekter med meget tydelig utforming og meget god tilstand, sårbare objekter med tydelig utforming og god tilstand, truete objekter med middels tydelig utforming og noe redusert tilstand   

Sårbare objekter med meget tydelig utforming og meget god tilstand, truete objekter med tydelig utforming og god tilstand  

Truete og kritisk truete objekter og/eller forvaltnings-prioriterte, meget tydelig utforming/store systemer, meget god tilstand  

Geosteder

Ikke aktuelt  

Geosted som enten har forringet kvalitet eller lav representativitet, men kan likevel være av betydning for lokal geologisk forståelse 

*

Lite tydelig og svakt forklarende geosted, men som likevel er relevant for kjennskap til lokal geologi

*  

Geosteder med lav inntrykks-styrke/ hverdags-landskap  

Geosted som er enten har noe forringet kvalitet eller at representativitet er begrenset til et avgrenset område (region) 

*

Tydelig og lesbart geosted som bidrar til å øke forståelsen av en geologisk prosess eller et områdes geologiske oppbygging, og er relevant for læringsmål eller pensum  

*

Middels tydelig og lesbart geosted med moderat inntrykks-styrke i område med begrensete landskapsverdier  

Vitenskapelig kjent geosted med god autensitet og representativitet som gir/har gitt bidrag til å øke forståelsen av Norges geologiske oppbygging og historie

*  

Tydelig og lesbart geosted som bidrar til å øke forståelsen av en geologisk prosess eller Norges geologiske oppbygging, og er relevant for læringsmål eller pensum

*  

Tydelig og lesbart geosted med høy inntrykks-styrke i område med store landskapsverdier  

Vitenskapelig velkjent geosted med svært god autensitet og representativitet som gir/har gitt betydelige bidrag til geologi som vitenskap eller global geologisk forståelse

*  

Svært tydelig og lesbart geosted som bidrar til god forståelse av en global geologisk prosess eller sammenheng, og er svært relevant for læringsmål eller pensum

*  

Svært tydelig og lesbart geosted med høy inntrykks-styrke i område med svært store landskapsverdier  

 

Tiltakets påvirkning  

I vurderingen av påvirkning av et tiltak skal også tiltakets innvirkning på geologiske forekomster både på lokalitetsnivå (geosted/geotop) og på landskapsnivå (geokompleks) vurderes.  

Det er viktig å huske på at i en geologisk sammenheng kan steder som ikke i utgangspunktet er urørt natur, være viktige. For eksempel finnes det flere lokaliteter i gamle steinbrudd og veiskjæringer. Vurdering av påvirkning må derfor vurderes opp mot hvordan det nye inngrepet ytterligere påvirker en geotop eller geosted.  

Påvirkning beskrives i klasser som beskriver grad av påvirkning og som kombinert med verdier gir konsekvens av et tiltak. Det skjelnes ikke mellom geotoper og geosteder i vurdering av påvirkning. Se rapporten Metode for verdisetting av geologisk mangfold i Miljødirektoratets KU-veiledere for mer detaljer om framgangsmåten.

Påvirkning Lokalitetsnivå Landskapsnivå
Sterkt forringet

Berører hele eller størstedelen (over 50 %). Berører mindre enn 50 % av areal, men den viktigste (mest verdifulle) delen ødelegges. Restareal mister sine geologiske kvaliteter og/eller funksjoner.  

Tiltaket medfører en stor endring i landskapet geologiske karakter, og / eller medfører store inngrep som reduserer landskapets geologiske funksjon og inntrykksstyrke.

Forringet

Berører 20–50 % av lokaliteten, men liten forringelse av restareal. Ikke forringelse av viktigste del av lokalitet. 

Tiltaket medfører merkbar endring i  landskapet geologiske karakter, og / eller medfører inngrep som påvirker landskapets geologiske funksjon og inntrykksstyrke.

Noe forringet

Berører en mindre viktig del som samtidig utgjør mindre enn 20 % av lokaliteten. Liten forringelse av restareal.

Tiltaket medfører noe skjemmende påvirkning i landskapet geologiske karakter, dets geologiske funksjon og inntrykksstyrke.

Ingen/ubetydelig endring

Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt.

Tiltaket medfører ingen vesentlig påvirkning i landskapets geologiske karakter, dets geologiske funksjon og inntrykksstyrke.

Forbedret

Kan avdekke nye geosteder. Viktige geologiske funksjoner kan styrkes.  

Tiltaket bedrer tilstanden ved at eksisterende inngrep tilbakeføres og tydeliggjør landskapets geologiske karakter, dets geologiske funksjon og inntrykksstyrke.

 

Levering av data om geosteder og geologisk mangfold  

Registreringer og vurderinger av geosteder i konsekvensutredninger utføres av kompetente personer med vesentlig geofaglig bakgrunn. Det kan enten være konsulenter, kommuner eller NGU som utfører slike analyser. En konsekvensutredning utgjør vesentlig dokumentasjon for fremtiden. Opplysninger som er innsamlet om geosteder og geologisk arv danner grunnlag for videre arbeid innenfor forskning, kartlegging og senere konsekvensutredninger. Det som er innsamlet kan gjenbrukes, reprosesseres og gjentolkes flere ganger.  

Det er derfor viktig at slike data gjøres tilgjengelig i offentlige databaser. Norges geologiske undersøkelse (NGU) driver en nasjonal database for geologisk arv. Resultatene fra konsekvensutredninger som angår områder med geosteder og geologi av spesiell interesse, oversendes NGU, slik at den registrerte informasjonen, inkludert vurderingene av verdier, kan gjøres tilgjengelig for omverden.  Databasen oppdateres en gang hver uke. 

Det viktig at materialet fra konsekvensutredningen tilfredsstiller kravene og at det som sendes inn inneholder alle data og nødvendig informasjon for å muliggjøre fremtidig bruk. Det jobbes med en registeringsløsning, men foreløpig anmodes det om at rapporter leveres som PDF, inkludert kart og med bilder som egne filer (.jpg). Materialet vurderes av en redaksjon før det publiseres av NGU. Kontaktpersoner for databasen pr. 1. desember 2020 er Terje Solbakk og Tine Larsen Angvik. Disse kan også gi råd om verdisetting av geologisk arv.