Økt eksport av grus og pukk

Det var igjen rekordhøy eksport av byggeråstoffer til Europa i 2020. Norske byggeråstoffer brukes i veier og i betong, til kystsikring og i offshoreindustrien i Europa. De er de viktigste eksportproduktene i verdi fra mineralindustrien i Norge, ifølge SSB og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).
Foto: Norsk Stein AS

Av Peer-Richard Neeb

I Europa er det et stort og økende behov for pukk og grus til bygge- og anleggsformål. I 2020 ble det eksportert byggeråstoffer fra Norge for 2 milliarder kroner. Byggeråstoffene er den største ressurstypen Norge eksporterer. Jern, ilmenitt og blokkstein er på de neste plassene.

Pukk øker mye

Fra 2006 har eksporten av pukk økt betydelig, siste år med ca. 24 %.  Eksporten av knust fjell fra forskjellige bergarter til veier og betongindustrien i Europa, er det viktigste råstoffet fra mineralindustrien. I flere land i Europa er det for lite tilgjengelige byggeråstoffer av god nok kvalitet til veg- og betongformål og kystsikringstein. Noe av dette behovet kan dekkes av eksport fra store kystnære pukkverk i Norge. De viktigste mottakerlandene er Tyskland med 7,3 mill. tonn, Danmark med 5,5 mill. tonn, Storbritannia med 4,1 mill. tonn, Polen med 1,9 mill. tonn, Nederland med 5,4 mill. tonn, og Baltikum med 1,3 mill. tonn. I tillegg går det kystsikringsstein til blant annet Bahamas i Karibia og Mauritania i Vest Afrika.

Muligheten for å etablere nye pukkverk langs norskekysten med eksport for øye, kan også være til stede under gitte forutsetninger. Tyskland, Danmark, Nederland og Storbritannia har til sammen et årlig forbruk på om lag 300 millioner tonn pukk. Nye store kystsikringsprosjekter i blant annet Storbritannia, Polen, Nederland, Tyskland og Danmark har ført til større etterspørsel fra Norge.

Nye områder

I tillegg til ordinær eksport, leveres det også pukk til offshorevirksomhet på norsk og utenlandsk sokkel, samt til nye områder for vindturbinparker til havs. Der vil det være behov for store mengder pukk på havbunnen.

Jakten på kystnære og lett tilgjengelige forekomster bør fortsette etter hvert som berggrunnen blir bedre kartlagt. Store volum av kvalitetsstein ligger langs en kystlinje som er gjennomskåret av lett tilgjengelige og dype isfrie fjorder med gode havneforhold for utskipning.

Store pukkverk

Et stort pukkverk vil kreve store investeringer og flere år med planlegging fram til drift. NGU har i samarbeid med fylkeskommuner, kommuner og industrien kartlagt flere mulige egnede områder langs kystlinjen fra Vest-Agder til Troms. Midt-Norge og Nord-Norge er tatt med i forslaget for å dekke mulighetene for eventuelle pukkleveranser offshore og kanskje til den amerikanske østkysten.                                          

Nærmere 30 prosent av den norske pukkproduksjonen går årlig som eksport til kontinentet og til offshorevirksomhet utenfor fastlandet. Eksporten startet i 1962 med prøvelaster til England og Tyskland fra Egersund kommune i Rogaland. Fra 1964 var det to produsenter med eksport fra Rogaland, og i 1982 utgjorde eksporten 500.000 tonn til en verdi av cirka 15 millioner kroner. I 2019 var eksporten 23,5 millioner tonn pukk til en verdi av 1,7 milliarder kroner, ifølge produsenter og Statistisk sentralbyrå. I 2020 var eksporten 28,3 millioner tonn pukk til en verdi av 2 milliarder kroner, ifølge produsenter og Statistisk sentralbyrå.

30 store pukkverk og ni grustak i Sør-Norge og noen steder i Nord-Norge står bak eksporten.


Eksport av bergarter og mineraler fra Norge i 2020. Samlet eksportverdi for alle mineraler og bergarter i 2020 er ca. 5,9 milliarder kr. Kilde: SSB og produsenter.

 

Berggrunnskart over Norge med viktige kystnære pukk- og grusforekomster med uttak som eksporterer årlig eller sporadisk. Klikk på bildet for stor versjon. Kilde: Produsentene

Eksport av byggeråstoffene grus og pukk i millioner tonn til land i Europa og andre land i 2020 og 2019.