Økende behov for grus og pukk i Europa

I Europa er det et stort og økende behov for pukk og grus til bygg- og anleggsformål. I 2021 ble det eksportert byggeråstoffer fra Norge for 1,9 milliarder kroner. Byggeråstoffene står for den største eksportverdien av de mineralske ressursene som Norge eksporterer. Jern, ilmenitt og blokkstein er på de neste plassene.
Pukkverk.
Foto: Norsk Stein AS

Av forsker Peer-Richard Neeb

Norske byggeråstoffer, knust berg (pukk) og løsmassene sand og grus går til veier, betong-, kystsikring og til fundamentering til offshoreinstallasjoner og vindmøller i Europa. De er de viktigste eksportproduktene i verdi fra mineralindustrien i Norge, ifølge SSB og produsentene.

De siste årene har spesielt eksporten av pukk økt betydelig. Dette behovet kan dekkes av eksport fra store kystnære pukkverk i Norge. De viktigste mottakerlandene er Tyskland med 7,3 mill. tonn, Danmark med 5,2 mill. tonn, Nederland med 4,9 mill. tonn, Storbritannia med 4,8 mill. tonn, Polen med 2,2 mill. tonn og Baltikum med 1 mill. tonn. I tillegg langtransporteres det kystsikringsstein til bl.a. Bahamas og Peru.

Eksport av mindre kvanta i tillegg til leveranse til et innenlands hovedmarked, er sikkert en mulighet for nye kystpukkverk. Flere norske og utenlandske bedrifter vurderer nye forekomster langs kysten på grunn av etterspørsel fra Europa. Tyskland, Danmark, Nederland og Storbritannia har til sammen et årlig forbruk på om lag 300 millioner tonn pukk. Nye store kystsikringsprosjekter i blant annet Storbritannia, Polen, Nederland, Tyskland og Danmark har ført til større etterspørsel fra Norge.

Nye områder

I tillegg til ordinær eksport, leveres det også pukk til offshorevirksomhet på norsk og utenlandsk sokkel, samt til nye områder for vindturbinparker til havs. Der vil det være behov for store mengder pukk på havbunnen.

Jakten på kystnære og lett tilgjengelige forekomster bør fortsette etter hvert som berggrunnen blir bedre kartlagt. Store volum av kvalitetsstein ligger langs en kystlinje som er gjennomskåret av lett tilgjengelige og dype isfrie fjorder med gode havneforhold for utskipning.

Store pukkverk

Et stort pukkverk vil kreve store investeringer og flere år med planlegging fram til drift. NGU har i samarbeid med fylkeskommuner, kommuner og industrien kartlagt flere mulige egnede områder langs kystlinjen fra Vest-Agder til Troms. Midt-Norge og Nord-Norge er tatt med i forslaget for å dekke mulighetene for eventuelle pukkleveranser offshore og kanskje til den amerikanske østkysten.

Nærmere 30 prosent av den norske pukkproduksjonen går årlig som eksport til kontinentet og til offshorevirksomhet utenfor fastlandet. Eksporten startet i 1962 med prøvelaster til England og Tyskland fra Egersund kommune i Rogaland. Fra 1964 var det to produsenter med eksport fra Rogaland, og i 1982 utgjorde eksporten 500.000 tonn til en verdi av cirka 15 millioner kroner. Eksporten har siden vist en formidabel vekst og utgjorde 27,6 millioner tonn pukk i 2021 til en verdi 1,9 milliarder kroner ifølge produsenter og Statistisk sentralbyrå.

Stort forbruk

Cirka 30 store og små pukkverk og ni grustak i Sør-Norge og noen steder i Nord-Norge står bak eksporten. Norsk Stein Jelsa i Rogaland er det største steinbruddet i Europa med cirka 200 ansatte, og med stor årlig produksjon som i all hovedsak går til Europa. 

Tabell over eksporten av bergarter og mineraler i 2021.

Eksport av bergarter og mineraler fra Norge i 2021. Samlet eksportverdi for mineraler og bergarter i 2021 er cirka 6,6 milliarder kroner. Kilde: SSB og produsenter.

Berggrunnskart over Norge med viktige kystnære pukk- og grusforekomster.

Berggrunnskart over Norge med viktige kystnære pukk- og grusforekomster med uttak som eksporterer sporadisk eller årlig. Kilde: Produsentene

Kart som viser eksport av byggeråstoffene grus og pukk i millioner tonn.

Eksport av byggeråstoffene grus og pukk i millioner tonn til land i Europa og andre land i 2020 og 2021.

 

Graf som viser eksport av pukk, kystsikringstein og grus fra 1990 til 2021.

Eksport av pukk, kystsikringstein og grus fra 1990 til 2021.