NTNU

Hydrogeologi inngår i studieprogrammene «Tekniske geofag» (Sivilingeniør) og «Geologi (Realfag)» (Bachelor/Master) ved Institutt for geovitenskap og petroleum. Fokuset er særlig inn mot ingeniørrettede problemstillinger, inkludert grunnvannsuttak til ulike formål og grunnvannsbaserte grunnvarmesystemer, grunnvannsutfordringer ved underjordsanlegg og i skredsammenheng.

Fra hydrogeologisk feltkurs ved Nidelva. Foto: Bjørn Frengstad, NTNU

Studier og muligheter innen Miljø- og hydrogeologi

Det finnes god informasjon om studieprogrammene og oppbygning på NTNU sine nettsider:

Tema og undervisning

Tema som undervises og forskes på omfatter:

 • Grunnvann i berg og løsmasser
 • Karakteristiske hydrogeologiske parametre og metoder for bestemmelse av disse
 • Hovedprinsippene for vannets strømning.
 • Kjemisk utvikling og karakterisering.
 • Dimensjonering av grunnvannsbrønner og beskyttelsessoner.
 • Alternative uttaksmetoder.
 • Enkle prinsipper for vannbehandling.
 • Kjennskap til norsk grunnvannsforvaltning og lovverk.
 • Grunnvannsbasert grunnvarme (se ORMEL-prosjektet)
 • Energilagring i fjell (se RockStore-prosjektet
 • Grunnvannsforsyning til fiskeoppdrett (FIGURE Faeroe Islands Groundwater Utilisation for RAS Expansion)
 • Grunnvannets betydning for skred
 • Grunnvannsutfordringer ved underjordsanlegg
 • Miljøgeologi, grunnvannskjemi, forurenset grunn, gruveavrenning

  Undervisningen er særlig knyttet til faget
 • TGB4205 – Hydrogeologi

Samarbeid

Hydrogeologigruppa samarbeider med en rekke offentlige, statlige og utenlandske aktører. Dette omfatter (men er ikke begrenset til)

Stat og kommune

 • NGU
 • NVE
 • Melhus kommune (ORMEL-prosjektet)
 • Norwegian Research Centre (NORCE)

Private aktører

 • Asplan Viak AS
 • Norconsult
 • Gjøvaag AS
 • Båsum Boring AS
 • Gether AS
 • Holymoor Consultancy Ltd
 • SINTEF

Utenlandsk samarbeid

 • KTH (Stockholm)
 • University of Glasgow
 • AGH University of Science and Technology, Krakow

Kontaktpersoner

Bjørn Frengstad (professor i ingeniørgeologi løsmasser)

Randi Kalskin Ramstad (førsteamanuensis II i hydrogeologi)