Norge

Hele Norge - med den største kontinentalsokkelen i Europa - ble dekket med flymagnetiske undersøkelser fra 1959 til 1976.

Flymagnetiske data samlet inn før 1976 er gjort tilgjengelig ved å digitalisere manuelt tegnede konturkart. Data etter 1972 ble også registrert digitalt. En flymagnetisk rekartlegging ble startet av NGU i 1989. NGU og Kartverket tilbyr også nasjonale tyngdedata, mens NGU og Sintef Petroleum tilbyr data for varmestrøm og petrofysikk (tetthet og magnetiske egenskaper).