Naturtyper og biotoper

Naturtyper og biotoper kartlegges i flere prosjekter. Dette er datasett som benyttes av forvaltningen og andre, blant annet i arealplanlegging.

Når vi karakteriserer naturtyper, tar vi utgangspunkt i miljøforholdene. Det er først og fremst disse som bestemmer hvilke arter som kan leve i et område, og som dermed definerer hva som kan regnes som lik eller ulik natur. Klimatiske, hydrologiske, topografiske og geologiske forhold er avgjørende i så måte. 

En biotop er en kombinasjon av arter og miljø som kan gjenkjennes. Dette begrepet ligger tett opp mot naturtypebegrepet som Artsdatabanken benytter i sin utvikling av naturtyper i Norge (NiN). Biotoper er områder med særegne bunndyrsamfunn og likt fysisk miljø. Biotopkart er en viktig del av den nye kunnskapen fra MAREANO-kartleggingen, og de er svært interessante for vurdering av sårbarhet, artsrikhet og unikhet i et område. Dette er viktig informasjon ved utforming av forvaltningsplaner og annen rådgivning knyttet til bruk av havet.