Naturstein og kvalitet

Kvalitetskrav til naturstein er knyttet til en rekke faktorer. Fysiske egenskaper og holdbarhet er viktig for bruksområde, mens farge og struktur (estetiske egenskaper) er ofte avgjørende for brukernes valg.
Naturstein i god kvalitet forteller historier fra hundrevis av år tilbake.

All stein vil før eller senere forvitre og gå i oppløsning. Men det er altså viktig å bruke rett stein til rett formål - og gjøre det på rett måte. Kalkstein og marmor er myke bergartstyper som att på til er løselig i svake syrer. En polert marmorfasade i et typisk norsk kystklima har følgelig lav levetid og vil mattes fort. Likedan vil et kalksteinsgulv i inngangspartiet til et kjøpesenter slites fort, siden vi drasser med oss hard kvartssand og salt under skoene på en sur vinterdag. Selv om de samme bergartene kan være meget holdbare i Syd-Europa, har vi altså visse klimatiske ulemper her oppe i nord som vi ikke kan gjøre noe med.

Men selv harde granitter kan få problemer. Ved lang tids fuktpåvirkning kan jern trekkes ut fra jernholdige mineraler og avsettes som rust i steinen. Det skaper skjemmende misfarging. Og selv granittene kan skalle av ved sterk og langvarig påvirkning fra salter - enten det gjelder strøsalt eller alkaliske salter fra mørtelen. Salter er i det hele tatt en av natursteinens hovedfiender. De fraktes i løsning med vann inn i steinens porer, og når vannet tørker opp, krystalliserer saltene og kan dermed "sprenge" steinen. En annen "fiende" kommer innenfra - noen mineraler løses lett opp, og hvis de inneholder jern, kan de avsette rust i steinen. Dette gjelder for eksempel olivin, svovelkis og magnetkis.

Det finnes en rekke metoder til å teste fysiske og mekaniske egenskaper for naturstein. Viktige egenskaper er styrke (trykkfasthet og bøyestrekkfasthet), vannopptaksevne, slitasjestyrke og bestandighet (ulike aldringstester). SINTEF Byggforsk utfører et stort spekter av natursteinstester.

Natursteinsprodukter skal CE-merkes i henhold harmoniserte europeiske standarder før de settes på markedet. Disse standardene får man kjøpt hos Standard Norge.

Produksjonskvalitet

Naturstein bør helst brytes i hele, store stykker. Naturlige sprekker i fjellet, som det er rikelig av i den norske berggrunnen, reduserer mulighetene til å få ut slike stykker. Fjellet må altså være mest mulig massivt. Siden naturstein brukes til arkitektoniske formål, er estetisk kvalitet kanskje det viktigste kvalitetskriteriet - den må rett og slett være fin å se på. Prisene reguleres deretter. De sjeldneste og (iblant) vakreste steintypene er mye bedre betalt enn mer ordinære "gråsteiner". Natursteinsforekomster må være homogene og ikke inneholde for mye flekker, årer og andre uregelmessigheter som reduserer mulighetene til å ha en stabil produksjon. Moder jord er dessverre full av slike skjønnhetspletter! Sist men ikke minst, natursteinene må ha en styrke og holdbarhet som tilfredsstiller de krav som stilles til forskjellig bruk. Med holdbarhet tenker vi også på innhold av "uønskete" mineraler som lett forvitrer eller gir misfarging.

Et annet viktig punkt er produksjonskvalitet, det vil si egenskaper i steinen som influerer positivt eller negativt på produksjonskostnadene. Noen norske granitter har så gode kløvegenskaper at de kan kiles og splittes med lite sømboring, og er derfor billigere å produsere enn granitter med "tung" og dårlig kløv. De fleste natursteiner har gjerne en foretrukket sageretning, dvs. den retningen vi får de peneste platene. Det er viktig at sageretningen ikke ligger på tvers av for eksempel en hovedkløv - det blir omtrent som å sage plankene på tvers av veden.

Disse kvalitetskravene gjelder for de fleste markeder der naturstein selges. En steinforekomst i Norge bør helst være så spesiell at prisnivået blir høyt. Alternativt må steinen være ekstremt billig å ta ut, det vil si at forekomstene er svært massive (lite sprekker), homogene, store og lett tilgjengelige. Noe annerledes stiller det seg med stein som brytes for lokale og regionale markeder til muring, forblending og platting. Her er viktigste kriterium at uttakskostnadene er lave - utseendet spiller mindre rolle.