Nasjonalt Borkjerne- og Prøvesenter

NGUs Nasjonale Borkjerne- og Prøvesenter (NBPS) på Løkken i Orkland kommune er et nasjonalt arkiv for geologisk prøvemateriale, med hovedvekt på borkjerner.

Senteret ble etablert i 1991 som en støttefunksjon for malm- og mineralindustrien i Norge. NBPS inneholder mer enn 600.000 meter kjerneprøver fra boreprosjekter over hele landet. Innsamlingskostnad på kjernene representerer en verdi på ca. 1 milliard kroner.

Økende etterspørsel etter mineralske ressurser på verdensmarkedet, nye anvendelser av mineralske råstoffer, bedre analysemetoder, samt ny geologisk kunnskap er årsaker til at bevarte borkjerner undersøkes på nytt. Kjerneboring i fjell er kapitalkrevende, og det er derfor god samfunnsøkonomi å ta vare på eldre kjernemateriale. De fleste lands geologiske undersøkelser har tilsvarende lager.

Borkjernesenteret på Løkken.
Borkjernesenteret på Løkken.

Borkjernene i NGUs Nasjonale Borkjerne- og Prøvesenter på Løkken kommer vesentlig fra avsluttede boreprosjekter over hele landet, men senteret kan også tilby lagring av pågående og ikke avsluttede prosjekter for eksterne brukere. Den største delen av materialet ved NBPS er åpent for avbenyttelse av gruve- og prospekteringsvirksomhet, samt almenheten. En del av materialet er klausulert (mot avgift) og beskyttet mot innsyn av hensyn til rettighetshaver.

I tillegg til borkjerner inneholder NBPS prøvemateriale knyttet til:

  • Naturstein og bygningsstein
  • Miljøgeologi
  • Maringeologi
  • Kvartærgeologi
  • Gruve- og bergverkshistorie
  • Generell geologisk kartlegging
  • Referansemateriale fra NGU-Lab (NGUs analyselaboratorium)
  • Mindre spesialsamlinger

For innsyn i og tilgang til dette materialet, ta kontakt med NBPS eller direkte med NGUs fagfolk.

Nettportalen prospecting.no, som drives av NGU og Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard (tidl. Bergvesenet) i samarbeid, gir informasjon om mineralressurser myntet på prospekteringsselskaper, konsulentbransjen, gruveindustri og andre brukere av geologiske data.

Nettportalen viser først og fremst registrerte forekomster, men også geologi, geofysikk, registrerte utmål, verneområder, topografi etc., både i tekst- og kartformat. Rundt 5000 forekomster er beskrevet med ulik detaljeringsgrad.

Borkjerner fra kjerneboring og andre prøver som er angitt i nettportalen finnes for en stor del lagret på Løkken. Geodatasenteret er også lager for NGUs trykte kart, NGU-publikasjoner, eldre originalkart og -illustrasjoner. Tilgang til dette materialet får man kun via NGUs bibliotek eller distribusjon.

Kontaktinformasjon

  • NGU Trondheim sentralbord. Tel. +47-73 90 40 00
  • NGUs Nasjonale Borkjerne- og Prøvesenter på Løkken. Tel. +47 48 24 53 44, Ansvarlig: Elin Sagvold