Nasjonal kartlegging

Norges geologiske undersøkelse arbeider med å skaffe til veie landsomfattende geokjemiske data av løsmasser. Målet er å fremstille de naturlige geokjemiske bakgrunnsverdiene for løsmasser for hele Norge. Det nasjonale kartleggingsprogrammet har pågått i noen år, og det finnes allerede publiserte resultater og kart fra Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
Fra geokjemisk feltarbeid i Femundsmarka. Foto: Ane Bang-Kittilsen

Resultatene fra Nord-Norge ble til ved å reanalysere lagrede prøver fra 1980-tallet ved hjelp av moderne analysemetodikk. Etter det har prøvetakingen fortsatt sørover med tilsvarende prøvetetthet i rutenett på 6 x 6 km. En landsdekkende oversikt over fordeling av grunnstoff krever at vi bruker samme analysemetode og laboratorium, i tillegg til mange kvalitetssikringsprøver.

Kartet viser naturlige bakgrunnsverdier av kadmium i nordlige Norge. Variasjonen i konsentrasjon av grunnstoffer er oftest betinget av berggrunnsgeologien.

Hvem trenger dataene?

Mange har behov for data om geokjemiske bakgrunnsverdier, for eksempel kommuner og utbyggere, ved blant annet sammenligning mot mulige forurensede masser. Dataene er også nyttige for landbruket og for gjødslingsplaner. Tradisjonelt er dataene mest etterspurt av mineralnæringen.

De nasjonale geokjemiske datasettene som eksisterer i dag er glissent prøvetatt og har dermed lav oppløsning. i dette nasjonale prøvetakingsprogrammet blir data som kan brukes ned på kommunenivå tilgjengelig.

Illustrasjonen viser resultat for grunnstoffet antimon fra geokjemisk prøvetaking av mineraljord i sørlige deler av Trøndelag. Det opptrer store lokale variasjoner.

Når er vi ferdig?

Innsamling av prøvemateriale foregår i 2020 i Innlandet. Disse dataene planlegger vi å publisere i 2021 samtidig som vi starter opp prøvetaking i Møre og Romsdal. Målet er å ferdigstille hele landet i løpet av 2028.