Nyheter

Her legger vi ut nyheter om og fra NADAG.

August 2021 – Nå kan du søke i NADAG

NADAG har to innsynsløsninger. I den første, NADAGs mobilversjon, kan du nå gjøre søk i databasen.

Her kommer du til NADAG mobilversjon

Gå til hovedmenyen på høyre side. Trykk på «Søk» og velg deretter «NADAG».

Du kan søke på hele eller deler av 

  • Prosjektnavn
  • Prosjektnr.
  • Rapportnavn
  • Rapportnr.
  • Stedsnavn, eller ord fra beskrivelse av prosjektet

Treff avhenger av om det er levert informasjon om dette for prosjektet.
Dersom du bruker flere søkeord, skiller du disse med komma.

Du kan også filtrere søket ved å velge oppdragsgiver og/eller leverandør, og du kan filtrere geografisk på fylke/kommune.

Du får opp en alfabetisk liste over 20 prosjekter (GU), selv om det eventuelt er flere treff. Du kan snevre inn søket ved å bruke flere søkeord og/eller filtrer.

Når du klikker på prosjektet i trefflista fra søket, vil det i kartet zoomes til der prosjektet er lokalisert. 
Til høyre i trefflista ser du et symbol. Dersom du klikker på dette åpnes infoarket for prosjektet.

 

Februar 2021 – Oppdatert veiledningsmateriell for NADAG WebReg

I 2020 lanserte vi NADAG WebReg som er registreringsløsningen for kommuner og andre som har geotekniske rapporter og data de ønsker å levere til NADAG.

Den foretrukne måten å få geotekniske data inn til NADAG på, er gjennom GeoSuite Toolbox, men dersom man ikke bruker dette verktøyet er det NADAG WebReg man benytter for innlevering.

Til nå er det 26 kommuner og firma som har logget seg inn i NADAG WebReg, og de fleste av disse har levert data. Tilgang på data raskt er viktig for mange formål, f.eks. for planlegging av utbygging, men spesielt i forbindelse med beredskap og krisehåndtering ved skredhendelser. NADAG tilbyr kommuner og andre system for og oversikt over egne og andres grunnundersøkelser.

I 2020 gjorde vi noen justeringer i NADAG WebReg, og det er nå mulig å redigere tidligere innsendte prosjekt. Vi har også oppdatert veiledningsmateriellet, se lenkene nedenfor. I tillegg til veiledninger som «notat», finnes Powerpoint-presentasjoner for gjennomgang av temaene (pdf).

Innlogging og utfylling av skjema:

Hvordan finne fram til informasjon i geotekniske rapporter:

Her kommer du til NADAG WebReg

 

April 2020 - Status for NADAG

Siden den spede oppstart med et forprosjekt i 2012 for utviklingen av Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) ved NGU, har databasen vokst og blitt videreutviklet.

Prosjektet har hele tiden vært et samarbeid mellom NGU og etatene Statens vegvesen, Bane NOR, og Norges vassdrags- og energidirektorat. I tillegg er konsulenter fra Trimble, Norkart og CGI benyttet. Et av hovedformålene med NADAG er å tilgjengeliggjøre data fra alle grunnundersøkelser i en felles løsning.

Her finner du hele statusoppdateringen

 

Mars 2020 – Ny innrapporteringsløsning – NADAG WebReg

Den foretrukne måten å få geotekniske data inn til NADAG på, er gjennom GeoSuite Toolbox.

Dette prosjekteringsverktøyet bruker mange konsulenter, og de som bestiller geotekniske data kan kontraktfeste at data skal leveres til NADAG på denne måten.

Likevel finnes det en rekke gamle rapporter i skuffer og skap som burde tilgjengeliggjøres gjennom NADAG. Vi har hatt en løsning for dette gjennom å levere Excel-skjema og rapporter gjennom Opplastingsportalen. Denne løsningen er nå gjort om til et webskjema som vi håper er mye enklere å bruke. Det er de samme parameterne vi spør etter, og man kan velge å levere kun metadata til prosjektet (GU) med/uten rapport, eller også data om borehullene.

Når man bruker NADAG WebReg må firma eller kommunen registreres. En administrator for kommunen får ansvar for dette. Innlogging for administrator og andre som skal bruke løsningen skjer gjennom ID-porten. Se veiledning her.

Her kommer du til NADAG WebReg.

Når en kommune eller et firma er registrert, og brukere godkjent, kan man begynne å levere data til NADAG. Alt som kommunen eller firma har sendt til NADAG gjennom denne løsningen vil være synlig i en egen publisert-/innsendtliste.

NADAG WebReg er også et API man kan koble seg til.

 

Mars 2020 – Nytt i kartinnsynene

Kart for Svalbard er nå lagt til, og det er levert noen data fra Longyearbyen.

Filteret Boredyp er lagt til i NADAG fullversjon: Når du aktiverer disse vil geotekniske borehull med boredyp (m) innenfor det gitte intervallet bli markert. Man kan flytte på grensene i filteret, og f.eks. markere bare dype eller bare grunne borehull. Som for de andre filtrene er man avhengig av at denne informasjonen er levert på borehullet for at det skal bli markert.

Borenr.: Når du zoomer inn til målestokk 1:2000 vil borenummer til de geotekniske borehullene (GB) bli synlig på venstre side av borepunktet.

I NADAG fullversjon er det mulig å vise alle prosjektområder (grønne polygoner) og alle borehull (blå punkter) uavhengig av zoomnivå. Disse kan aktiveres under Kartlag – Temakart og lagene heter:

  • Geotekniske undersøkelser (GU) uten målestokkbegrensning
  • Geotekniske borehull (GB) uten målestokkbegrensning

Dersom du aktiverer disse lagene vil tjenesten gå noe tregere enn vanlig. Du må zoome inn på dataene før du kan få opp treffliste, men det er på denne måten lettere å få oversikt over store prosjekter.