Levering av data

For at gjenbruk av grunnundersøkelsesdata skal bli mest mulig effektiv og til nytte for samfunnet, bør alle dataeiere levere data til NGU. Siden kartinnsynet til NADAG viser data fra flere databaser ved NGU, nevner vi her noen ulike måter å levere data på, avhengig av typer grunnundersøkelser.
I NADAG WebReg logger man seg inn vha. ID-porten. Løsningen er primært er utviklet for dataeiere som ønsker å få oversikt over og tilgjengeliggjøre sine mer eller mindre «analoge» data og rapporter.

Til NADAGs geotekniske database

Geotekniske data kan leveres til NADAG på to måter:

  • Gjennom GeoSuite toolbox
  • Gjennom NADAG WebReg (webskjema og API)

NADAG kan ta i mot alt fra kun metadata om prosjektområde (GU) med/uten rapport, til metadata om de enkelte borehull og borehullsundersøkelser, til fulle datasett. Hva som skal leveres avhenger blant annet av kontrakter.

Se også her om levering av data til NADAG

GeoSuite

Den foretrukne måten for NADAG å ta i mot data på, er på GeoSuite-format gjennom GeoSuite Toolbox. Dette prosjekteringsverktøyet bruker mange konsulenter, og de som bestiller geotekniske data kan kontraktfeste at data og rapporter skal leveres til NADAG på denne måten. På denne måten får man fulle datasett, og data blir enklere å gjenbruke i nye prosjekter for konsulenter og andre.

Veiledning for GeoSuite Toolbox

WebReg

NADAG WebReg er laget for kommuner og andre som har geotekniske rapporter og data de ønsker å levere til NADAG.

Her er lenke til registreringsløsningen   

Veiledning for bruk av NADAG WebReg:

Hvordan finne fram til informasjon i geotekniske rapporter:

Den som leverer data til NADAG er ansvarlig for innholdet i datasettet. NGU foretar teknisk kvalitetskontroll, men retter ikke eventuelle feil i selve datasettene. NADAG og bidragsytere er ikke ansvarlige for den enkeltes bruk av datasettene som ligger i NADAG. Datasettene og rapportene ble laget for bestemte formål/prosjekt. Den som benytter data for nye formål/prosjekt må gjøre egne og selvstendige vurderinger av dataenes kvalitet, egnethet og gyldighet. Ved bruk av data skal det refereres til rapport/dataeier. Datasettet er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Ved å bruke NADAGs nettjenester godtas disse vilkårene for bruk.

Til Nasjonal geofysikkdatabase

NGU samler inn store mengder geofysiske data. Det er utviklet en ny registreringsløsning for levering av geofysikkdata, som i første omgang brukes intern på NGU. Det er også ønskelig at eksterne leverer sine geofysiske data (metadata eller fulle datasett) gjennom denne løsningen. Ta kontakt med lagleder for Geofysikk ved NGU angående dette.  

NGUs geofysikkdatabase er tilgjengelig gjennom et eget kartinnsyn og som kartlag i NADAG: «Bakkegeofysikk (NGU)». Arbeidet med å forbedre visningen og tilgjengeliggjøringen av geofysiske data er i gang.

Til Nasjonal grunnvannsdatabase

Brønnboringer og grunnvannsundersøkelser, inkludert energibrønner, er oppgavepliktige. Oppgaveplikten gjelder for de som utfører brønnboring eller grunnvannsundersøkelser. Data innrapporteres til den den Nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA. Det finnes en egen løsning for å rapportere i form av app, webløsning og API. Se mer om dette her.

NGUs grunnvannsdatabase er tilgjengelig gjennom et eget kartinnsyn og som kartlag i NADAG: «Grunnvannsbrønner (NGU)».